فناوری عامل تغییر شرکت‌های ملی از بازیگرانی منفعل به بازیگرانی پویا در صنعت جهانی نفت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه تهران

چکیده

صنعت نفت از زمان کشف آن تاکنون مسیر پرفرازوفرودی را طی کرده و در این میان، صنعت نفت دستخوش تحولاتی شده است. شرکت های ملی، در پی موج ملی شدن صنعت نفت، در کشورهای نفت خیز پا گرفتند. در پی انتقادات شدید به عملکرد این شرکت ها، آن ها کوشیدند، برای استفادۀ بهینه از منابع و ذخایر خود و کاهش دخالت شرکت های بین المللی، تمامی توانمندی های رقبا را در عرصۀ رقابت در خود تقویت کنند. این شرکت ها از نقشی کاملاً منفعل به پویا و مهم و تأثیرگذار تبدیل شدند؛ اما چطور توانستند این راه طولانی را طی کنند و در محیط رقابتی دوام بیاورند؟ هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی سیر تحول و قدرت گیری این شرکت های مهم نفتی است و تلاش شده تجارب و نیازمندی های رقابتی این شرکت ها بیان شود. موقعیت رقابتی این شرکت ها در مقایسه با قبل پیشرفت چشمگیری داشته است که در سایۀ خلق توانمندی هایی مشابه با رقبا، از راه همکاری با آن ها در طرح های گوناگون، یادگیری و ارتقای سطح مهارت های مدیریتی و از همه مهم تر، توجه به فناوری و توانمندی های فناورانه و به تبع آن، سرمایه گذاری های عظیم در تحقیق و توسعه رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology as The Main Driver Behind The National Oil Companies Journey from a Passive to Dynamic Role in The Global Oil Industry

نویسنده [English]

  • Shiva Ebneyamini
PhD Student of University of Tehran
چکیده [English]

There have been so many ups and downs in the oil and gas industry that caused different challenges for the players. “Nationalization of resources” helped national oil companies to gain the position they have in today’s oil industry. This wave happened to reduce the power of international oil companies and their dominance on the oil reserves. Since then, national oil companies have tried to gain essential capabilities in order to survive in the competition. They started as a passive player, but continued on their way to becoming an active and effective player in today’s industry. The main reasons behind this catch-up process is: collaborative projects with competitors and alliances, increasing management skills, and gaining access to technology and building technological competences which seems to be the most important one. This article is about to discuss and present a literature review on how this catching up process occurred and highlight the reasons and important elements of this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil and Gas Industry
  • National Oil Companies
  • Technology
منابع
قاسم‌نژاد، میثم (1394). «راهبرد شرکت‎های ملی نفت در بازارهای جهانی نفت و گاز». سیاست‌نامۀ علم و فناوری، 5(4)، 39-60.
Al-Fattah, S. M. (2013). “National oil Companies: Business Models, Challenges, and Emerging Trends”. Corporate Ownership and Control, 2(4), 11-28.
Bagheri, S. K. and Di Minin, A. (2015). “The Changing Competitive Landscape of the Global Upstream Petroleum Industry”. The Journal of World Energy Law & Business, jwu036.
Bereznoy, A. (2015). “The Global Big Oil on the Way to Business Model Innovation?”. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 40, 33.
Biscardini, G., Morrison, R., Branson, D. and Maestro, A. D. (2017). “2017 Oil and Gas Trends Adjusting Business Models to a Period of Recovery”. Retrieved from PWC: https://www.strategyand.pwc.com/media/file/2017-Oil-and-Gas-Trends.pdf.
Biscardini, G., Morrison, R., Branson, D. and Maestro, A. D. (2018). “Oil and Gas Trends 2018–19 Strategy Shaped by Volatility”. Retrieved from PWC:  https://www.strategyand.pwc.com/trend/2018-oil-gas.
Dutto, P. R., Guzmán, R. and Suresh, S. (2010). “New Business Models for the International Oil Company”. Prism, (1), 52.
Ede, S. (2015). “Need for New Ideas, Even in a Time of Tight Cash”. Retrieved from http://www.oilgasmonitor.com/need-for-new-ideas-even-in-a-time-of-tight-cash/:
Hurley, M. and Hunter, R. (2013). “Gateway to Growth: Innovation in the Oil and gas Industry”. Retrieved from www.pwc.com/innovationsurvey.
Idachaba, F. (2012). “Current Trends and Technologies in the Oil and Gas Industry”. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2(7).
Inkpen, A. and Moffett, M. (2013). The Global Oil and Gas Industry. Retrieved from Thunderbird School of Management.
McPherson, C. (2003). “Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-producing Countries”. National Oil Companies: Evolution, Issues, Outlook, 184-203.
Odemis, b. (2016). The Nature of the Firm in the Oil Industry. New York: Routledge.
Perrons, R. K. (2014). “How Innovation and R&D Happen in the Upstream Oil & Gas Industry: Insights from a Global Survey”. Journal of Petroleum Science and Engineering, 124, 301-312.
Pirog, R. L. (2007). “The Role of National Oil Companies in the International Oil Market”. CRS Report for congress.
Rack, V. (2017). Business Model Innovation in the Oil and Gas Supply Industry. Nod University.
Stevens, P. (2008). “National Oil Companies and International Oil Companies in the Middle East: Under the Shadow of Government and the Resource Nationalism Cycle”. The Journal of World Energy Law & Business, 1(1), 5-30.
Stevens, P. (2016). “International Oil Companies: The Death of the Old Business Model”. Chatham House The Royal Institute of International Affairs.
Victor, N. M. (2007). On Measuring the Performance of National Oil Companies (NOCs). Program on Energy and Sustainable Development working papers, WP64, Stanford University