تبیین رابطه فلسفی انسان و تکنولوژی با تاکید بر اخلاقیات

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

2 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

چکیده

ظهور فناوری زندگی بشر را دستخوش تغییرات ژرفی ساخته است. این پدیده، در عین رفاهی که برای انسان فراهم کرده، بحران ها و مشکلاتی نیز در پی داشته است. فناوری جدید به امری سراپا متفاوت از گذشته بدل شده و آنچه در پیش گرفته تغییر ابعادی از جهان ماست و این ما را به پرسش پیرامون ارتباط آن با انسان و اجتماع وامی دارد. آیا هنوز می توان بر این قائل بود که فناوری پدیده ای پسینی است و این نگرش و جهان بینی ماست که مسیر آن را تعیین می کند؟ یا مفهومی پیشینی دارد که فارغ از اهداف، جهان بینی و ارادۀ انسان ارتباط دیگری میان ما و جهان به وجود می آورد؟ هدف از نگارش این مقاله تبیین رابطۀ انسان و فناوری با تأکید بر اخلاقیات بوده است. در ابتدا سعی شده ذات و ماهیت فناوری و رابطۀ آن با انسان، از دیدگاه اندیشمندان صاحب نظر در این حوزه، مورد پژوهش قرار گیرد. در ادامۀ مباحث، رابطۀ انسان و فناوری در دو دیدگاه فلسفۀ فناوری کلاسیک و فلسفۀ فناوری معاصر بررسی شده است . نهایتاً تلاش شده، با پرداختن به اخلاقیات در فناوری ، رابطۀ بین انسان و فناوری از این منظر واکاوی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Philosophical Relationship Between Human and Technology with Emphasis on Ethics

نویسندگان [English]

  • MehrbaN Hadi Peykani 1
  • Mehdi Nasr Esfahani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch
2 Ph.D. Student of Public Administration‌, Islamic Azad University, Isfahan Branch
چکیده [English]

The emergence of technology has transformed the human life into profound changes. as well as welfare for human beings, this phenomenon has also been caused by crises and crises. the new technique has become a totally different aspect of the past, and it would make us ask questions about its relation with human and society; and whether it still believes that technology is a posteriori phenomena, and that it is our worldview that determines its course ? for this purpose, this article seeks to explain the relationship between man and technology with an emphasis on ethics. In the same vein, it was initially attempted to examine the nature and nature of technology and its relationship with human beings from the perspective of the expert thinkers in this field. In the following topics, the relationship between man and technology has been examined in two views of the philosophy of classical technology and the philosophy of contemporary technology. Finally, by addressing ethical issues in technology, the relationship between man and technology is analyzed from this perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Technology
  • Technological Challenges
  • Ethics
منابع
احمدی، بابک (۱۳۸۲). هایدگر و تاریخ هستی. تهران: نشر مرکز.
برنشتاین، ریچارد (۱۳۸۶). «فناوری و منش اخلاقی شرحی بر پرسش از فناوری». ترجمۀ یوسف اباذری. مجلۀ ارغنون، شمارۀ ۱، ص ۳۱-68.
بری، فیلیپ (1393). «فلسفۀ فناوری پس از چرخش تجربی». ترجمۀ یاسر خوش‌نویس. سایت ترجمان(www.tarjomaan.com) . نشر اصل اثر 2010.
پایا، علی (1391). «فناوری دینی: چیستی و امکان تحقق». فصلنامۀ علمی ‌ـ پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، سال 17، شمارۀ 73، ص 7-52.
تایلز، ماری، اُبردیک، هانس (2013)، «دیدگاه‌هایی متعارض دربارۀ فناوری». ترجمۀ یاسر خوش‌نویس. سایت ترجمان.
مارکوزه، هربرت (1395). انسان تک‌ساحتی‎. ترجمۀ محسن مؤیدی‎. چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر‎.
مجرد، مریم (1392). «فلسفۀ تکنولوژی با نگاهی به نظریات مارتین هایدگر». سایت فرهنگنامۀ تخصصی فلسفه (www. new-philosophy.ir).
مردمی‎، مریم و حسنی‎‎، امیر (1394)‎. «مقایسۀ تطبیقی دیدگاه اسلامی و دیگر مکاتب فکری در نسبت میان انسان و فناوری و کارکرد آن در جامعه و محیط کالبدی». فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی نقش جهان، دورۀ 5، شمارۀ 1.
میچیام، کارل‎ (1393)‎. «سه نحوۀ بودن با فناوری». ترجمۀ یاسر خوش‌نویس. سایت ترجمان (www.tarjomaan.com). نشر اصل اثر 1989.
هایدگر، مارتین (۱۳۸۶). «پرسش از فناوری». ترجمۀ شاپور اعتماد. مجلۀ ارغنون، شمارۀ ۱، ص ۱-۳۰.
Achterhuis, H. (ed.) (2001). American Philosophy of Technology.The Empirical Turn. Bloomington: Indiana University Press.
Brey, P. (2010)  Philosophy of Technology after the Empirical Turn. Techné: Research in Philosophy and Technology 14:1
Ihde, D. (1999). Technology and the lifeworld: from garden to earth. Bloomington: Indiana University Press.
Kroes, P. and Meijers, A. (eds.) (2000a). The Empirical Turn in the Philosophy of Technology. Amsterdam: JAI.
Kroes, P. and Meijers, A. (2000b). Introduction: a Discipline in Search of its Identity, in The Empirical Turn in the Philosophy of Technology, eds. P. Kroes and A. Meijers, Amsterdam.
Sismondo, S. (2003). An Introduction to Science and Technology Studies. Wiley-Blackwell.
Tiles, Mary and Hans Oberdiek (2013). “Conflicting Visions of Technology” Philosophy of Technology: The Technological Condition 2: 249-59.