بررسی تأثیر تغییرات سطح کارایی فناوری بر افول و ظهور شرکت های فناورانه "صنعت تولید تلفن های هوشمند در جهان"

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد MBA دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

صنعت تولید گوشی های همراه جزو صنایع با فناوری بالا در بخش کالاهای مصرفی الکترونیک است، اما طی دهۀ گذشته با افول شرکت های صاحب توانمندی های فناورانۀ بالا و ظهور تولیدکنندگان جدید مواجه بوده ایم. در این مقاله برای بررسی دلایل این افول و ظهور از مدل مفهومی کریستینسن بهره گرفته شده است. بدین منظور، در این مقاله تأثیر تغییرات بر سطح کارایی فناوری دستگاه ها و تأثیر آن در رضایت مشتریان، که از عوامل تعیین کنندۀ قدرت رقابت اند، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر سطح کارایی دستگاه های هوشمند در رضایت مشتریان پس از سال 2011 رفته رفته کاهش یافته و به همین ترتیب، زمینه برای ظهور مزیت های رقابتی جدید فراهم شده است. به علاوه نتایج این بررسی نشان می دهد که با خارج کردن اثر برند، در شرایط مازاد کارایی، شرکت هایی که یکپارچگی کمتری را انتخاب کرده بودند توانسته اند عملکرد بهتری در رضایت مشتری داشته باشند. الزامات این تحقیق برای ادبیات مدیریت نوآوری و کاربردهای مدیریتی آن در بخش نتیجه گیری مقاله بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining The Impact of Changes in The Efficiency of Technology on The Rise and Demise of Technological Firms: A Case of Global Mobile Handset Manufacturing Industry

نویسندگان [English]

  • Arman Fatemi 1
  • Mehdi Kiamehr 2
1 Graduate School of Management and Economics
2 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this research we have studied the changes in the technology performance in the smartphone industry, and by using theoretical models in technology management literature, we have compared this performance with coustomer’s required level of performance. The study shows that after 2011, the level of customer satisfactions depends less on the technology performanceand more on the price. This observation is consistent with Christiensen’s suggested model for technology performance, in which after a certain point technology’s performance surpasses the customer’s need.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smartphone
  • Technology Efficiency
  • Customer Satisfaction
  • Innovation Management
  • Latecomer Firms
منابع
Antonio, K. L., Yam, R. C., and Tang, E. (2007). The impacts of product modularity on competitive capabilities and performance: An empirical study. International Journal of Production Economics105(1), 1-20.
Asthana, P. (1995). Jumping the technology S-curve. Ieee Spectrum32(6), 49-54.
Ayres, R. U. (1994). Toward a non-linear dynamics of technological progress. Journal of Economic Behavior & Organization24(1), 35-69.
Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2000). Design rules: The power of modularity (Vol. 1). MIT press.
Bouwman, H., Carlsson, C., Carlsson, J., Nikou, S., Sell, A., and Walden, P. (2014). How Nokia failed to nail the Smartphone market.
Bresser, R. K. (2000). Winning strategies in a deconstructing world. John Wiley & Sons Incorporated.
Christensen, C., & Raynor, M. (2013). The innovator's solution: Creating and sustaining successful growth. Harvard Business Review Press.
Christensen, C. M. (1992). Exploring the limits of the technology S‐curve. Part I: component technologies. Production and operations management1(4), 334-357.
Christensen, C. M. (1992). Exploring the limits of the technology S‐curve. Part II: Architectural technologies. Production and Operations Management1(4), 358-366.
Denning, S. (2012) “Why Clayton Christensen Worries About Apple”, Forbs.com
Esaki, K. (2013). Analysis of influence of price to customer satisfaction based on the prediction models. Intelligent Information Management5(03), 93.
Evans, B. (2015) “Why do we care about Xiaomi?” Ben-evans.com
Herrmann, A., Xia, L., Monroe, K. B., and Huber, F. (2007). The influence of price fairness on customer satisfaction: an empirical test in the context of automobile purchases. Journal of Product & Brand Management16(1), 49-58.
Kang, Y., Lee, M., and Lee, S. (2014). Service-oriented factors affecting the adoption of Smartphones. Journal of technology management & innovation9(2), 98-117.
Lee, T. H., and Nakicenovic, N. (1988). Technology life–cycles and business decisions. International Journal of Technology Management3(4), 411-426.
Schilling, M. A. (2000). Toward a general modular systems theory and its application to interfirm product modularity. Academy of management review25(2), 312-334.
Thompson, B. (2013) “What Clayton Christensen Got Wrong” Stratechery.com
Utterback, J. M., and Abernathy, W. J. (1975). A dynamic model of process and product innovation. Omega3(6), 639-656.
Vuori, T. O., and Huy, Q. N. (2016). Distributed attention and shared emotions in the innovation process: How Nokia lost the smartphone battle. Administrative Science Quarterly61(1), 9-51.