بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی؛ مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیرگروه پژوهشی اقتصاد دانش بنیان پژوهشکدۀ مطالعات فناوری.

2 پژوهشگر پژوهشکدۀ مطالعات فناوری

3 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

حکمرانی روش اعمال قدرت برای رسیدن به اهداف جامعه است، به گونه ای که همۀ کنشگران در آن دخیل اند. برای رسیدن به اهداف، تبیین وضعیت موجود و مسیرهای بهینۀ دستیابی به آن ها اهمیت بسیاری دارد. اگر جامعه ای نداند که در چه جایگاهی قرار دارد و موقعیت آن در جامعۀ جهانی و در مقایسه با سایر جوامع چگونه است، همچون رهروی که با چشمان بسته درحال حرکت است، به مقصد نخواهد رسید. در این مقاله، ابتدا نقش و جایگاه نظام های آماری و چارچوب های مفهومی در حکمرانی بررسی شده است. سپس، با استفاده از روش مطالعۀ موردی، وضعیت نظام های آماری ایران در سه حوزه از قلمرو اقتصاد فناوری و نوآوری کشور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طراحی چارچوب های مفهومی، نظام آماری و شاخص گذاری برای سیاستگذاری در ابتدای فرایند حکمرانی و برای رصد و پایش سیاست ها در ادامۀ این فرایند مغفول مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Statistical System in Governance, Case Study of Technology and Innovation

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Aboojafari 1
  • Mohammad Hossain Shojaei 2
  • Mojtaba Nasrollahi 3
1 Director of knowledge based economy group of Technology Studies Institute
چکیده [English]

Governance is the method of implementing power to achieve the goals of society, in which all actors are involved. To achieve the goals, it is important to explain the status of the situation and the optimal ways to reach them. If a society does not know where its position is and its proportion in global society and in comparison with other societies, it will not be destined as a closed-minded approach. This article first examines the role and position of statistical systems and conceptual
frameworks in governance. Then, it uses a case study method to study the status of Iran's statistical systems in three areas of the economy of technology and innovation in the country. The results indicate the neglect of the statistical system and indexation for policy in the early stages of the governance process and for monitoring and monitoring the policies in the process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Statistical System
  • Governance
  • Conceptual Framework
  • Technology
منابع
ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو (1396). سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404. تصویب در جلسۀ مورخ 23/07/1396 هیئت‌وزیران، ابلاغ با شمارۀ 121332 مورخ 29/09/96.
طباطبائیان، س.ح.ا.، فاتح راد، م.، شجاعی، س.م.ح.، سلطان‌زاده، ج. (1391). ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 
Applebaugh, J. )2010.( "Governance Working Group". power-point presentation, National Defense University and ISAF, , slide 2
Arthurs, D., Cassidy, E., Davis, C.H., Wolfe, D. (2009). Indicators to support innovation cluster policy. International Journal of Technology Management, 46, pp. 263-279.
Briassoulis, H. (2001). Sustainable development and its indicators: through a (planner's) glass darkly. Journal of Environmental Planning and Management, 44, pp. 409-427.
Brown, D. (2009). Good Practice Guidelines for Indicator Development and Reporting. Third World Forum on Statistics, Knowledge and Policy, Busan, Korea.
Castellani, V. (2010). Development of methodologies and indicators to assess sustainability in tourism and agriculture, Department of Environmental Science and Technology, University of Milano-Bicocca.
Chandler, D. (2007). The security–development nexus and the rise of ‘anti-foreign policy’. Journal of International relations and Development, 10, pp. 362-386.
Costanza, R., Low, B., Ostrom, E., Wilson, J. (2000). Institutions, ecosystems, and sustainability. CRC Press.
Ely, J.W. (1997). Contemporary Property Rights Issues. Taylor & Francis.
European Commission (2014). Handbook on Methodology of Modern Business Statistics, Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/handbook-methodology-modern-business-statistics_en
European Union (2014). Towards a harmonised methodology for statistical indicators, Part 1, Indicator typologies and terminologies Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5937481/KS-GQ-14-011-EN.PDF/82855e3b-bb6e-498a-a177-07e7884e9bcb
Fahrenkrog, G. (2002). RTD Evaluation Toolbox: Assessing the Socio-economic Impact of RTD-policies. European Commission, Joint Research Centre.
Gao, Y. (2015). Toward a set of internationally applicable indicators for measuring university internationalization performance. Journal of studies in international education, 19, pp. 182-200.
Geisler, E. (2005). The measurement of scientific activity: Research directions in linking philosophy of science and metrics of science and technology outputs. Scientometrics, 62, pp. 269-284.
Groark, C.J. (2011). Early childhood intervention: Shaping the future for children with special needs and their families. ABC-CLIO.
Jann, W., Wegrich, K. (2007). Theories of the policy cycle, in: Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M.S. (Eds.), Handbook of public policy analysis: Theory, politics and methods, pp. 43-62.
Jantsch, E. (1970). From forecasting and planning to policy sciences. Policy Sciences, 1, pp. 31-47.
Olsson, M.-O., Sjöstedt, G. (2004). Systems Approaches and Their Application. Springer.
 . Paris, France: OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2002a). Measurement of the Non-Observed Economy: A Handbook, OECD Publications Service, Available at: http://www.oecd.org/std/na/1963116.pdf
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2006). Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement, Proceedings of the Copenhagen Symposium, Available at: https://www.oecd.org/edu/innovation-education/37437718.pdf
Ostrom, E. (2005). Understanding institutional diversity. NJ. Princeton, Princeton University Press.
Purdon, S., Lessof, C., Woodfield, K., Bryson, C. (2001). Research methods for policy evaluation, DWP Social Research Division Working Paper.
Sustainable Measures Inc., & American Forests. (2003). Forest sustainability indicator tools for communities: Indicators toolkit. In. Retrieved from http://www.communitiescommittee.org/fsitool/index.html
UNCTAD (2009). Manual for the Production of Statistics on the Information Economy.
UNECE (2009), Generic Statistical Business Process Model, Version 4.0, Available at : http://www.unsiap.or.jp/programmes/sqm_materials/sqm6/1_GSBPM.pdf
Yin, R.K. (2014). Case study research: Design and methods. Sage publications.