شناسایی مولفه های موثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر بر سیاست گذاری ورزش همگانی ایران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف در شمار پژوهش های کاربردی و از منظر ماهیت داده های پژوهشی جزو تحقیقات طرح آمیختۀ اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، شانزده نفر از مدیران و کارشناسان خبرۀ ورزش همگانی نمونۀ آماری درنظر گرفته شدند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شد و به روش استرابرت و کارپنتر کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. جامعۀ آماری در بخش کمّی مدیران فدراسیون ورزش های همگانی، رؤسای کمیته های فدراسیون، رؤسای انجمن های تحت پوشش فدراسیون و رؤسای هیئت های ورزش همگانی استان ها بودند (دویست نفر) که نمونه ها به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامۀ محقق ساخته ابزار گردآوری داده های پژوهش در این مرحله بود. گویه های این پرسش نامه از مصاحبۀ نظام مند با مدیران و کارشناسان خبره و پیشینۀ پژوهش استخراج شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه را چند تن از استادان متخصص تأیید کردند و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید شد. پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (α=0/83). تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با آزمون ویلکاکسون انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های مؤثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران شامل مؤلفه های سازمانی، باورها و فرهنگ ها، شرایط اقتصادی، تحلیل، تفسیر و تدوین علمی و مطالعات و پژوهش هاست. بنابراین ضرورت دارد سیاست گذاری ورزش همگانی ایران مبتنی بر مؤلفه های شناسایی شده و تحلیل شده در این پژوهش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Components Effective on Policy-Making in Sport for All in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad javadipour 1
  • somayeh rahbari 2
1 Associate Professor, Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD student in Sport Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was identification of the components effective on policy-making in sport for all in Iran. Research method in terms of the purpose was practical and in view of the nature of the research data was qualitative. Executives and experts of sport for all were considered as statistical population. The sampling method was convenient and with using targeted sampling techniques and based on the sampling criterion was conducted with16 people. The data were collected through deep interview interviews. Then data from interviews by Streubert and Carpenter’s method (2011) coded and analyzed. The results showed that the organizational components, beliefs and cultures, economic conditions, analysis, interpretation and compilation of scientific, studies and research are the factors affecting in sport’s policy-making. Therefore, it is necessary that Iran's public sport policy be based on the components identified and analyzed in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport for All
  • Sports Policy-making
  • Iran
منابع
آصفی، احمدعلی، اسدی دستجردی، حسن (1395). «بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن». نشریۀ مدیریت ورزشی، 8 (6):823-844.
آصفی، احمدعلی (1392). شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در نهادینه‌کردن ورزش همگانی در ایران، دانشگاه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
آفرینش خاکی، اکبر، تندنویس، فریدون، مظفری، سید امیراحمد (1384). «مقایسۀ دیدگاه‌های اعضای هیئت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعۀ ورزش همگانی». نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، 1(5): 22.
اشتریان، کیومرث (1387). علوم سیاست‌گذاری و دستاوردهای آن برای ایران، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، 37: 159-170.
الوانی، سید.مهدی، شریف‌زاده، فتاح (1383). خط‌مشی سیاست‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ایرج‌پور علیرضا، مجرد، ناهید، دباغ رضاییه، فرامرز (1396). «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور». فصلنامۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، 5 (2): 36-52.
جوادی‌پور، محمد، قویدل سرکندی، مژده، سمیع‌نیا، مونا (1392). «ارائۀ چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعۀ ورزش همگانی در ایران». مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشکدۀ تربیت‌بدنی، دورۀ 5، ش 21: 127-148.
دانایی‌‏فرد، ح. (1387). چالش‏های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.
سوادی، مهدی، همتی‌نژاد، مهرعلی، قلی‌زاده، محمدحسن، گوهررستمی، حمیدرضا (1396). «طراحی الگوی توسعۀ ورزش همگانی در استان هرمزگان». فصلنامۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، 6 (2): 86-101.
شعبانی، عباس، غفوری، فرزاد، هنری، حبیب (1393). «مطالعۀ سیاست‌ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعۀ ورزش کشور». مجلۀ مدیریت ورزشی دانشگاه تهران،6 (27)، 15-30.
طرح اجمالی سند راهبرد توسعۀ نظام جامع تربیت‏بدنی و ورزش (1381). سازمان تربیت‏بدنی جمهوری اسلامی ایران، شرکت راد سامانه آذر.
عرب‌نرمی، بتول، گودرزی، محمود، سجادی، سید نصراللهی، خیبری، محمد (1395). «تلویزیون و توسعۀ ورزش همگانی: یک نظریۀ برخاسته از داده‌ها». مطالعات مدیریت ورزشی، 8 (40)، 17-38.
غفوری، فرزاد.، هنرور، افشار.، هنری، حبیب.، علی، م. ( 1386). «مطالعۀ انواع ورزش‏های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائۀ مدل برای برنامه‏ریزی‏های آینده». طرح پژوهشی سازمان تربیت‏بدنی جمهوری اسلامی ایران.
گودرزی، محمود، اسلامی، ایوب، علیدوست قهفرخی، ابراهیم (1394). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی ازطریق سیمای جمهوری اسلامی ایران». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3 (15)، 11-27.
یاراحمدى، محمد (1388). «بررسى وضعیت موجود ورزش قهرمانى و همگانى شهرستان درود». پایان‌نامۀ کارشناسى‌ارشد. دانشگاه پیام نور تهران.
Barendse, P. (2017). "National Program, Knowledge and Innovation in sport and Physical Activity in the Netherlands". Second International Sport for all Conference, Tehran.
Dousti , M., Goodarzi  M, Asadi  and H, Khabiri M. (2013). Sport policy in Iran, International Journal of Sport Policy and Politics 5 (1) : 151-158.
Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994) . Competing Paradigms in Qualitative Rresearch, Handbook of Qualitative Research. London: Sage.
Heinmann, K. (2005). Sport and the Welfare State in Europe, European College of Sport Science.
Houlihan, B. (2005). “Public Sector Sport Policy. Developing a Framework for Analysis International. Review for the Sociology of Sport 40 (2) :163-185.
Josef, F and Cecilia, S. (2015). “Sport policy in Sweden”. International Journal of Sport Policy and Politics 8 (3): 515-531.
Kim, B. C. (2001). Sport, Politics, and the New Nation: Sport Policy in the Republic of Korea, 1961-1992.
Malakoutian, M. (2009) . Sport and Politics. Ppolitics Quarterly: Journal of Faculty of Law and  Political Scince. 39 (2) : 301-316.
Mintzberg, H., Ahlstrand, B. and Lampel, J. (1998). "Strategy Safari", Free Press, New York.
Sargit S. (2017). "Sport Malaysia: Policies and development strategies for the Populace". Second International Sport for all Conference, Tehran.
Streubert H, Carpenter DR. (2011). Qualitative research in nursing Philadelphia, Lippincott co.
Tinaz, C. Michele and D. Salisbury, P (2014). “Sport policy in Turkey”, International Journal of Sport Policy and Politics, 6:3, 533-545.