اینترنت اشیاء و برنامه‌های کاربردی‌ کلان‌داده‌ها در شهرهای هوشمند پایدار

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شهر هوشمند پایدار پدیدۀ جدید فناورانۀ شهری است که در نتیجۀ توسعۀ سه روند مهم جهانی یعنی انتشار پایداری، گسترش شهرنشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است. شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری های اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، ارتقای کارایی عملیات شهری، افزایش سطح خدمات و رقابت استفاده می کند تا از انطباق نیازهای نسل های کنونی و آینده باتوجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اطمینان حاصل شود. اینترنت اشیا یکی از مؤلفه های اصلی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرهای هوشمند پایدار است که، به علت داشتن پتانسیل بسیار بالا برای پیشبرد پایداری محیط زیست، یک رویکرد توسعۀ شهری معرفی می شود. اینترنت اشیا یکی از منابع اصلی ایجاد کلان داده است و تجزیه و تحلیل کلان داده به وضوح درحال نفوذ در بسیاری از حوزه های شهری برای بهینه سازی بهره وری انرژی و کاهش آثار مخرب زیست محیطی است. در این مقاله فرصت توسعۀ چشم انداز اطلاعاتی شهرهای هوشمند، با استفاده از کلان داده، برای دستیابی به سطح مطلوب پایداری محیطی بررسی می شود. در این راستا، چارچوبی تحلیلی و کامل و همچنین برنامه های کاربردی مرتبط با کلان داده در زمینۀ شهرهای هوشمند پایدار تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Internet of Things and big data Applications in Sustainable Smart Cities

نویسندگان [English]

  • zeinab saadati 1
  • batool mehrshad 2
1 Master of Information Technology Engineering, K.N.Toosi -Tehran-Iran
2 PhD Student of Information Technology Management at Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Sustainable City is a new technology-urban phenomenon that has emerged as a result of the development of three major global trends: sustainability, urbanization and information and communication technology. A Sustainable Smart City is an innovative city that uses information and communication technologies and other tools to improve the quality of life, raise the efficiency of urban operations, increase service levels and compete to meet the needs of current and future races in terms of economic, Social and environmental protection. The Internet of Objects is one of the key components of the sustainable smart city ICT infrastructure, which is introduced as a city development approach due to its high potential for promoting environmental sustainability. Internet of objects is one of the main sources of big data, and big data analysis is clearly penetrating in many urban areas to optimize energy efficiency and reduce harmful environmental effects. In this article, the opportunity to improve the Information landscape of smart cities by using big data is sought to achieve the desired level of environmental sustainability. In this regard, an analytical and comprehensive framework and big data applications in the field of sustainable smart cities, is described. This framework includes comprehensive computing, data processing and wireless network infrastructure, storage, management, processing, analysis and modeling of data from various urban areas to explore useful knowledge that helps various urban institutions to improve the environmental performance of sustainable smart cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Smart City
  • Internet of things
  • Data mining
  • big data processing
  • Information and Communication Technology
منابع
Ahvenniemi, H., Huovila, A., Pinto-Seppä, I. and Airaksinen, M. (2017). “What are the differences between sustainable and smart cities?” Cities, 60, 234–245.
Alam, F., Mehmood, R., Katib, I., Albeshri, A. (2016). “Analysis of eight data mining algorithms for smarter Internet of things (iot)”, Procedia Computer Science ,98 , 437–442.
Al Nuaimi, E., Al Neyadi, H., Nader, N. and Al-Jaroodi, J. (2015). “Applications of big data to smart cities”. Journal of Internet Services and Applications, 6 (25), 1–15.
Andrienko, G., Gunopulos, D., Ioannidis, Y., Kalogeraki, V., Katakis, L., Morik, K. and Verscheure, O. (2017). “Mining Urban Data (Part C)”. Journal of Information Systems, 64, 219-220.
Andrienko, G., Gunopulos, D., Ioannidis, Y., Kalogeraki, V., Katakis, L., Morik, K. and Verscheure, O. (2016). “Mining Urban Data (Part B)”. Journal of Information Systems, 57, 75-76.
Ben Sta, H. (2017). “Quality and the efficiency of data in "Smart-Cities"” . Journal of Future Generation Computer Systems, 74, 409-416.
Bibri, S.E. (2018). “The IoT for smart sustainable cities of the future: An analytical framework for sensor-based big data applications for environmental sustainability”. Journal of Sustainable Cities and Society, 38, 230-253.
Bibri, S. E., and Krogstie, J. (2017a). “Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review”. Sustainable Cities and Society, 31, 183–212.
Bibri, S. E., and Krogstie, J. (2017b). “The core enabling technologies of big data analytics and context-aware computing for smart sustainable cities: A review and synthesis”. Journal of Big Data, 4 (38), 1–50.
Bibri, S. E. and Krogstie, J. (2016). “On the social shaping dimensions of smart sustainable cities: A study in science, technology, and society”. Sustainable Cities and Society, 29, 219–246.
Bibri, S. E. (2015). The shaping of Ambient Intelligence and the Internet of Things: historico–epistemic, socio–cultural, politico–institutional and eco–environmental dimensions. Berlin, Heidelberg: Springer–Verlag.
Bonomi, F., Milito, R., Zhu, J., and Addepalli, S. (2012). “Fog computing and its role in the internet of things”. Proceedings of the first edition of the MCC workshop on mobile cloud computing, ser. MCC’12. ACM, 13–16.
Caragliu, A., Del Bo, C. and Nijkamp P . (2011). “Smart cities in Europe”. Journal of Urban Technology, 18, 65–82.
Chen, H., Chiang, R. H. L. and Storey, V. C. (2012). “Business intelligence and analytics: From big data to big impact”. MIS Quarterly, 36, 4, 1165–1188.
Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J.R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T., Scholl, H.J., et al. (2012). “Understanding smart cities: An integrative framework”. 45th International Conference on System Science (HICSS), Hawaii., IEEE, 2289–2297.
Cugurullo, F. (2013). “How to Build a Sandcastle: An Analysis of the Genesis and Development of Masdar City”. Journal of Urban Technology, 20, 1 , 23–37.
Ersue, M., Romascanu, D., Schoenwaelder, J. and Sehgal, A. (2014). “Management of networks with constrained devices: Use cases. IETF internet.
Falconer, G. and Mitchell, S. (2013). “Smart city framework: a systematic process for enabling smart connected communities”. Cisco Internet business solutions group. Available online at:
Fox, M.S. and Pettit, C.J. (2015). “On the completeness of open city data for measuring city Indicators”. Smart Cities Conference (ISC2), First International, IEEE, 1–6.
 
Halpern, O., LeCavalier, J., Calviloo, N., and Pietsch, W. (2013). “Test-bed urbanism”, Public Culture, 25(2), 273–306.
Harrison, C. and Donnelly, I.A. (2011). “A theory of smart cities”, Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS,‌ Hull, UK.
Höjer, M. and Wangel, S. (2015). “Smart sustainable cities: Definition and challenges. ICT innovations for sustainability Advances in intelligent systems and computing” , 310. Springer International Publishing.
Howe, J. (2006). “The rise of crowdsourcing”. Wired Mag, 14 (6), 1–4.
IDA. (2014). “Smart Nation Vision for Singapore”. Retrieved from:
https://www.ida.gov.sg/blog/insg/featured/smart-nation-vision-for-singapore.
International Telecommunications Union (ITU). (2014). Agreed definition of a smart sustainable city. Focus Group on Smart Sustainable Cities, SSC-0146 version Geneva, 5–6.
Katakis, L. (2015). “Mining Urban Data (part A)”. Journal of Information Systems, 54, 113-114.
Kehoe, M. Cosgrove, M., Gennaro, S., Harrison, C., Harthoorn, W., Hogan, J. Meegan, J., Nesbitt, P. and Peters, C. (2011). “Smarter cities series: A foundation for understanding IBM smarter cities”. Redguides for Business Leaders, IBM.
Khan, Z., Anjum, A., Soomro, K. and Tahir, M. A. (2015). “Towards cloud based big data analytics for smart future cities”. Journal of Cloud ComputingAdvances, Systems and Applications, 4 (2).
Kramers, A., Höjer, M., Lövehagen, N. and Wangel, J. (2014). “Smart sustainable cities: Exploring ICT solutions for reduced energy use in cities”. Environmental Modelling and Software, 56, 52–62.
Liu, P. and Peng, Z. (2013). “Smart Cities in China”. IEEE Computer Society Digital Library, http://
doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.2013.149.
Ojo, A., Dzhusupova, Z. and Curry, E. (2016). “Exploring the nature of the smart cities research landscape in: Smarter as the New Urban Agenda”. Springer, 23–47.
Shang, J., Zheng, Y., Tong, W. and Chang, E. (2014). “Inferring gas consumption and pollution emission of vehicles throughout a city”. Proceedings of the 20th SIGKDD conference on knowledge discovery and data mining (KDD 2014).
Singh, J. and Singla, V. (2015). “Big data: Tools and technologies in big data”. International Journal of Computer Applications, 112, 15.
Smart Cities Council, (2014). SMART CITIES READINESS GUIDE, The planning manual for building tomorrow’s cities today.
Tsai, Chun-Wei, Lai, Chin-Feng, Chao, Han-Chieh and Vasilakos, Athanasios V. (2015). “Big data analytics: A survey”. Journal of Big Data, 2, 21.
Xiwei, L., Rangachari, A., Gang, X., Xiuqin, S. and Xiaoming, L. (2017). Big Data and Smart Service Systems, Chapter 5 - Smart cities, urban sensing, and big data: mining geo-location in social networks (PP. 59-84). Italy: Academic Press (AP).
Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L. and Zorzi, M. (2014). “Internet of things for smart cities”. IEEE Internet of Things Journal, 1 (1).
Zhang, Y., Ting, C., Tian, X., Li, S., Yuan, L., Jia, H., et al. (2016). “Parallel processing systems for big data: A survey”. Proceedings of the IEEE, special issue on Big Data.