شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری کشور: پژوهشی مبتنی بر روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشورها برای تقویت علم و فناوری تحت مفهومی به نام دیپلماسی علم و فناوری در حال افزایش است. دیپلماسی علم و فناوری را می‌توان این‌طور تعریف کرد: مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و تاکتیک‌‌هایی که در خدمت دستگاه سیاست خارجی یک کشور قرار می‌گیرند و ضمن بهره‌برداری این دستگاه از دستاوردهای علمی و فناوری، برای ارتقاء ظرفیت‌های خود، باعث می‌‌شوند زمینه‌‌های توسعه و پیشرفت علم و فناوری، خلق ثروت و توسعه در یک کشور پدیدار شود. هدف این پژوهش، ارائۀ چارچوبی برای توسعۀ دیپلماسی علم و فناوری در کشور است. در همین راستا، عوامل کلیدی مؤثر بر دیپلماسی علم و فناوری کشور، از طریق روش کیفی تحلیل مضمون، شناسایی و چارچوبی مشتمل بر 4 مضمون فراگیر، تصویر علمی و فناورانۀ کشور در دنیا، تصویر دیپلماتیک کشور در دنیا، دیپلماسی مسیر دوم و ترتیبات نهادی و 25 مضمون پایه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Aspects and Affecting Factors on Science and Technology Diplomacy Development: a Research Based On Thematic Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh 1
  • Mahdi Hajari 2
چکیده [English]

Today diplomatic and political relations between countries in order to strengthen science and technology, are increasing under the concept of science and technology diplomacy. Science and technology diplomacy can be defined as a set of strategies and tactics that are employed in foreign policy of a country, and this system operate scientific and technological achievements to upgrade their capacities and this result to fields of science and technology development and then wealth creation and outreach emerge in a country. The aim of this research is to provide a framework for developing science and technology diplomacy in the country. Therefore, key factors which influence science and technology diplomacy of the country are identified through qualitative thematic analysis and a framework inclusive of 4 global theme including of scientific and technological image of country in the world, diplomatic image of the country in the world, the track two diplomacy and institutional arrangements and 25 basic theme are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Science and Technology Diplomacy
  • Science and Technology Development Framework
  • Thematic analysis