رابطه آموزش و پژوهش در دانشگاه های جدید

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه مفید قم، پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس پژوهش شرکت ملی گاز ایران

چکیده

در این مقاله ماموریت آموزشی و پژوهشی دانشگاه با نگاهی به رویکردهای مختلف به ماموریت دانشگاه در فرایند تاریخی شکل­گیری و توسعه آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار نخست مدل همبولت یا رویکرد همبولتی به دانشگاه، مدل دانشگاه تحقیق پایه و  رویکرد سوم که بیشتر بر ارائه خدمات از سوی دانشگاه به جامعه قرار دارد توضیح داده شده است و در بخش دوم مقاله رابطه آموزش و تحقیق و نقاط قوت و آسیب­های ناظر به توجه به هر یک به صورت کلی و در قالب مدل­هایی آمده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Education and Research in Modern Universities

نویسندگان [English]

  • Jamal Kadkhodapoor 1
  • Abbas Gayumi Abarghuii 2
چکیده [English]

In this study the educational and research mission of a university is investigated considering different outlooks toward universities’ mission during its emersion and development. Thence, Humboldtian model of higher education, research-based university model, and a third approach which emphasizes on service delivery of universities are first explained. Secondly, the relationship between education and research is explained and strengths and existing damages are investigated both in general and in terms of some models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Research
  • University