بررسی سطوح بلوغ و توسعه یافتگی نوآوری و همکاری دولت با خوشه های صنعتی (مورد کاوی خوشه کاشی استان یزد)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله سعی دارد با هدف سنجش بلوغ نوآوری و همکاری دولت با خوشه های صنعتی، مدلی ارائه دهد. پیادهسازی الگوهای توسعه خوشه‏ای، به سنجش این مراحل بلوغ نیاز دارد. به همین دلیل ضرورت انجام پژوهش‏های لازم سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان برای دستیابی به مراحل بالاتر این فرایند، بیش از هر زمانی احساس می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و استراتژی مطالعه موردی با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان خوشه و صنعت کاشی، صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق، بلوغ نوآوری و همکاری دولت با خوشه کاشی یزد را به صورت کیفی مورد سنجش قرار داده و نشان می‏دهند که خوشه کاشی استان یزد در مرحله دوم بلوغ (تعریف شده) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the maturity and class of innovation development in the collaboration between government and the clusters (case study of textile industry in Yazd’s cluster)

نویسندگان [English]

  • Mahmud Abooyee Ardakan 1
  • Muhammad Ali Azimi 2
  • Kambiz Talebi 3
1
2
3
چکیده [English]

This paper provides a modelfor assessing the innovation and governmental corporation maturity in the  industrial clusters. Implementing the methods of cluster development needsto assessthis process of maturity.For this reason, policymakers and planners need researches in this area to access to this higher process.This study was carried out by using thequalitative methods,a case study strategy, and performing semi-structured interviews with 16 experts of textile industry and clusters. Findings,takethe innovation and governmental corporation maturity of textile clusters in the Yazd Province into the account in a qualitative way and show that theseclusters is in the second stage of maturity (managed).