نگاشت خط مشی گذاری علم و فناوری در کشور براساس مدل فرآیندی خط مشی گذاری (مطالعه موردی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری/مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

نقش مهم «علم و فناوری» در دستیابی به توسعه پایدار، سبب شده است تا دولت ها توجه ویژه ای به این امر مهم داشته باشند. اتخاذ خط مشی های کلان علم و فناوری، یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ها برای نقش آفرنی در این زمینه است؛ برای همین برخورداری از سازوکار مناسب خط مشی گذاری، موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، نوشتار حاضر می کوشد نگاشت فرایندی از سازوکار خط مشی گذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان نهاد خط مشی گذار در این حوزه، ارائه دهد. برای همین، پس از بررسی مدل های خط مشی گذاری و معرفی مدل فرایندی به عنوان مدل منتخب برای نگاشت فرایندهای خط مشی گذاری، به شناسایی فرایندهای اصلی خط مشی گذاری شورا، بازیگران مرتبط و نقش هر یک از آن ها پرداخته شده و تناظر یک به یک بین فرایندهای اصلی و فرایندهای مدل برقرار شده است. در نهایت، حلقه های مغفول در فرایند خط مشی گذاری شورا بر اساس مدل منتخب شناسایی و راهکارهایی برای بهبود ساختار موجود ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the science and technology policymaking in Iran, on the basis of Policy Process Model; The Supreme Council for Science, Research and Technology

نویسندگان [English]

  • Hossein Heirani 1
  • Nasser Bagherimoghaddam 2
  • Reza Razavipour 3
چکیده [English]

The Important role of science and technology in achieving sustainable developments highlighted its consideration in governments’planning. Governments consider this issue by using science and technology policy as the main instrument. To this end, formulating effective mechanisms for science and technology policymaking is the foremost priority that should be taken into account. This paper attempts to analyze the processes of policymaking in the Supreme Council for Science, Research and Technology (SCSRT) as a responsible institution for policymakingof science and technology in Iran. In the first step, the relevant literature of policymaking models is shortly reviewed. Comparing different characteristics of the reviewed models, the Policy Process Model is selected as the most appropriate model to map the core processes of policymaking in SCSRT. In the second step, the existing processes, established actors, and their tasks in the current situation are identified and their correspondences to the main processes of the Policy Process Model are analyzed. As a result of this analysis, the missed processes in the policymaking mechanisms of SCSRT are identified and related solutions for their improvement are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Policymaking
  • Policy models
  • Policy Process Model
  • Process analysis