به کاوى اولویت هاى فناورانی بالادستى صنعت نفت: تجربه هاى عربستان و ژاپن

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی نفت، پژوهشکده مطالعات مخازن پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

شرایط ویژة حوزة بالادستی صنعت نفت ایران مانند نوع مخازن ایران (که اغلب از جنس کربناته شکافدار هستند) و ورود مخازن به نیمة دوم عمر خود، همچنین سایه‌‌افکندن مسائل خاص بین‌الملل مانند تحریم صنعت نفت و گاز ایران، پرداختن به مسائل فناورانة صنعت و تلاش جدی‌تر در جهت رفع نیازهای این صنعت را ضروری ساخته است. تبیین و تدوین استراتژی کلان در زمینة توسعة فناوری می‌تواند به سایر برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور در زمینة توسعة دانش و فناوری جهت داده و با تعیین اولویت‌ها، روند رشد و توسعة فناوری را بیش از پیش تسهیل سازد. در این راستا توجه به محیط رقبا به‌ویژه آن دسته که تلاش ویژه‌ای در جهت فراملی نشان‌دادن خود دارند، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. مطالعة روند توسعه و استراتژی پیشرفت و چالش‌های استخراج‌شده در حوزة فناوری این شرکت‌ها می‌تواند مسیر آیندة جهان و نیازمندی‌های آن را روشن‌تر سازد و صنعت نفت کشور را در برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌های مؤثر و کارآمدتر یاری رساند. در ‌این مقاله خلاصه‌ای از پژوهش صورت‌گرفته در پژوهشگاه صنعت نفت دربارة استراتژی فناوری نمونه‌های برتر جهانی (عربستان و ژاپن) که به‌نوعی رقیب جدی صنعت نفت ایران نیز تلقی می‌شوند، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Strategy Benchmarking in Upstream Oil Sector, Case Study: Saudi Arabia and Japan

نویسنده [English]

  • Mojtaba Karimi
چکیده [English]

The specific conditions of the upstream sector of petroleum industry, some of which is type of reservoirs of  Iran (that they are of fractured carbonate reservoir),rapid reduction of production, and also the unfair pressure of other countries, such as imposing sanction programsagainstthis important industry, has  madethistechnology and its priorities more crucial.In this way, Benchmarking is one of the well-known and  important tasks, by which we can get a good view of where and how world is advancingthrough the petroleum  industry. In this paper, we will introducetechnology priorities and technology strategies of two important  countries,Saudi Arabia and Japan, and we will explain what we should learn from these case studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Technology Strategy
  • Benchmarking
  • Target Area
  • PetroleumIndustry