چه چیزى باعث رشد سریع اقتصادى می شود: نهادهاى مورد نیاز کدامند؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در چند سال گذشته، بار دیگر نهادها در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته‌اند و دلیل تفاوت کشورها را در این مقوله جستجو می‌کنند. اما به‌جز چند استثنا، بررسی نقش نهادها به یک تحلیل همگون متصل نشده که بتواند رابطة میان نهادها، تغییرات نهادی و پیشرفت فناورانه را بررسی کند. این مقاله راهی برای تحلیل این روابط ارائه می‌دهد. مفهوم فناوری‌های اجتماعی که حامی فناوری‌های فیزیکی هستند، نقشی کلیدی در این تحلیل دارد.

عنوان مقاله [English]

What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?

نویسندگان [English]

  • Shirin Katiraii 1
  • Mahdi Muhammadi 2
چکیده [English]

In recent years “institutions” have again become a central focus of economists and other scholars studying the processes of economic growth, and the reasons why nations have differed so greatly in their achievements on this front. However, with few exceptions the exploration of the role of institutions has not been connected with a coherent analysis of the relationships between institutions and institutional change and technological advance. This paper proposes a way of analyzing these relationships. The concept of “social technologies”  which support “physical technologies” plays a key role in the analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutions
  • Technology
  • Co-evolution