نسب تسنجى پارادایمیک نوآورى و اقتصاد تطورى؛ آیا پارادایم نوظهورى در راه است؟

نویسنده

کارشناس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

چکیده

پیشرفت چشمگیر مطالعات حوزة علم، فناوری و نوآوری در دو دهة گذشته این پرسش را مطرح کرده که آیا جریان پژوهشی این حوزه به سمت ایجاد یک دیسپلین علمی جدید حرکت می‌کند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، در این مقاله بر اقتصاد تطوری به‌عنوان ساختارمندترین بخش مجموعه مطالعات حوزة علم، فناوری و نوآوری تمرکز شده است. از نظر پارادایمیک نیز پنج پارادایم کلان علمی مبنا قرار گرفته است. ساخت درونی اقتصاد تطوری با ابزار تحلیل پارادایمیک مبتنی بر سه حوزة اصلی هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی با پارادایم‌های پنج‌گانة مذکور بررسی و نشان داده شده است که مجموعه مطالعات اقتصاد تطوری تناسب بسیاری با نظریة پیچیدگی و پارادایم تفسیری دارد. ادامة روند موجود نویدبخش انشقاق در مطالعات اقتصاد تطوری و تقسیم آن در دو پارادایم پیچیدگی و تفسیری است. البته برای نیل به پارادیم جدید، لازم است مطالعات بیشتری میان دو بخش اصلی برنامه‌های تحقیقاتی اقتصاد تطوری انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigmatic survey of innovation and evolutionary economic studies:Is an emerging paradigm on the way?

نویسنده [English]

  • Meysam Narimani
چکیده [English]

New Considerable developments in science, technology, and innovation studies in recent two decades have led to this question: "is the research stream of this area moving to creation of new scientific discipline?" In order to answer this question, this paper concentrated on evolutionary economics as most structured part of science, technology, and innovation studies. From paradigmatic point of view also, five macro paradigms have been studied. With these five macro paradigms,internal structure of evolutionary economics has been analyzed by paradigmatic tools,based on three realms of ontology, epistemology, and methodology. It is shown that evolutionary economics studies have much similarity with Chaos Theory and interpretive paradigm. Continuing these trends can lead to crack in science, technology, and innovation studies and dividethis into two,  Interpretive and Chaos, parts. For accessing to the formation of a new paradigm, it is necessary to do much more researches to connectthese two main parts of evolutionary economic research program together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evolutionary economics
  • Interpretive Paradigms
  • Complexity Theory
  • Innovation Studies