ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای نظام نوآوری بخش صنعت در چارچوب مدل سلسله مراتبی اهداف و بررسی اولویت های تحول

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف

2 مدیر گروه سیاستگذاری صنعتی، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

3 پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

با توجه به اهمیت نظام نوآوری در بخش صنعت، به نظر می رسد برشمردن عوامل موثر بر ارتقای پژوهش و فناوری می تواند زمینه ارزیابی عملکرد دولت در هر یک از زیرمجموعه های نظام نوآوری را فراهم سازد. از آن جایی که یکی از روش های تعیین اولویت در ایجاد تغییر و تحول، ارزیابی سیستم است، پژوهش حاضر با بررسی عوامل اصلی نقش آفرین در نظام نوآوری کشور در چارچوب مدل سلسله مراتبی اهداف، به ارزیابی عملکرد حاکمیت پرداخته است. در نهایت، با استفاده از داده های ارزیابی و نیز میزان تاثیر هر عامل بر کل سیستم، میزان ضرورت تحول در هر یک از عوامل موثر محاسبه شده است. براساس نتایج تحقیق، لزوم توجه بیشتر به عوامل نرم افزاری در مقابل عوامل سخت افزاری مهم ترین یافته این پژوهش بوده است که ضرورت اصلاح جهت گیری های نظام علم و فناوری کشور به سوی اقتصاد دانش محور و افزایش تجاری سازی فناوری و تغییر در مسیر فعالیت های پژوهشی به سوی نیازهای اصلی بخش صنعت را مورد تاکید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors promoting industrial innovation system within a hierarchical model of objectives and survey of development priorities

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghafelebashi 1
  • Saeed Hossein Rafiei 2
  • Ali Saber 3
چکیده [English]

Because of importance of innovation system in industry sector, considering effective factors on promotion of research and technology, can provide assessment structure of government’s performance in every subsets of innovation system. Because one of the priority setting methods in making changes and evolution is the evaluation system, so the present study by the examination of main active factors in the country’s innovation system, based on framework of the hierarchical model of objectives, has evaluated the government’s performance. Finally, by the use of assessment data and also size of impact of each factor on the whole system, size of evolution in each effective factor has been calculated. According to the research’s results, more attention to soft factors versus hard factors has been the most important finding of this study, so this study has emphasized the neccessity of reform of country’s system of science and technology orientations to the knowledge-based economy and increasing commercialization of technology and change in the path of research activities to the main needs of industry sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation of national innovation system
  • Hierarchical model of objects
  • improvement necessity
  • Iran