ارزیابى چالش ها و فرصت هاى قدرت رقابت پذیرى ایران در مقایسه با کشورهاى منطقه در راستاى تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله

نویسندگان

1 عضو عیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در ایران نیز بر اساس مواد برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و مفاد سند چشم انداز 20 ساله، توجه خاصی به مفهوم و راه های رقابت پذیری کشور مبذول شده است. در مطالعه حاضر، ارزیابی مقایسه ای از موقعیت فعلی رقابت پذیری ایران در بین کشورهای سند چشم انداز با استفاده از گزارش رقابت پذیری جهانی 2011 مجمع جهانی اقتصادصورت پذیرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد جایگاه فعلی ایران در زمینه رقابت پذیری بین کشورهای منطقه چندان مناسب نیست و دستیابی به رتبه نخست منطقه متضمن تلاش و پیگیری های مستمر و روزافزون است. ناکارایی بازارهای مختلف به ویژه بازار نیروی کار و بازار مالی، در کنار کوچکی بازار، مولفه های دانش و استفاه اندک از فرایندهای نوین تولیدی، از جمله مواع ایران به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Challenges and Opportunities in Competitiveness of Iran Compared to Regional Countries in order to Achieve the Goals of Twenty-Year Outlook

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Hamed Sadeghi 2
1
2
چکیده [English]

Today Concepts such as competitiveness has become very important, in a way that the knowledge to understand the new economic developments is undeniable. In Iran, according to fourth and fifth economic development program and country visions twenty years has been paid particular attention to the concept and ways to enhance competitiveness of the country. In this study, has been done the comparative assessment of the current situation of competitiveness among the country's regions of visions twenty of global competitiveness report 2011 World Economic Forum. This study shows the current status of Iran in the field of  competitiveness among regional countries is not very suitable to achieve rank first area and it involves  growing effort and continuous follow up. Of such obstacles in the path can be mentioned is deficiency in  different markets, especially labor markets and financial markets along with small components of market  knowledge and low use of new processes that reduce production costs and increase product quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Institutions
  • Efficiency
  • Vision 2025