نقش کانون هاى تفکر در تقویت سرمایه اجتماعى با تمهید گسترش مشارکت اقشار مختلف جامعه در فراگرد تصمیم سازى

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علوم و فنون مازندران، مدیر شبکه تحلیگران فناوری ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشکده صنایع، دانشگاه امیرکبیر

چکیده

مشارکت هر چه بیشتر نخبگان و عامه مردم، علاوه بر کاهش خطا در فراگرد خط مشی گذاری حکومت، موجب می شود سرمایه اجتماعی، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی، ارتقا یابد. در این مقاله، با استفاده از تجزیه شبکه تحلیل گران فناوری ایران عنوان یکی از اولین کانون های تفکر در ایران، الگوی ایفای نقش واسط برای تحقق مشارکت نخبگان و عامه مردم، توسط شبکه های کانون های تفکر مدل سازی شده است. علاوه بر مطالعه موردی شبکه مذکور، جهت افزایش دقت، مدل طراحی شده به استادان رشته های گوناگون ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد برای تحقق اهداف مذکور، شبکه کانون های تفکر باید با ارکان اصلی جامعه یعنی عامه مردم، دانشگاه ها و مراکز علمی، محافل نخبگی، اجزای گوناگون حکومت و رسانه ها، ارتباط مستمر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the role of think tanks in improving social capital through preparing public involvement in policy building process

نویسندگان [English]

  • Morteza Firouzabadi 1
  • AliAsghar PourEzzat 2
  • Mohsen Akbarpour Shirazi 3
1
2
3
چکیده [English]

More and more involvement of elites and general public of societies in policy making process of government would lead to deceasing errors in that process. Meanwhile, it would increase social capital as one of the most effective factors for economic development. Inthis paper, by using the experience of Iran Technology Analysts Network (ITAN),as the first think tank in the field, the pattern of intermediary role for realization ofinvolving the elites and general public were modeled by the think-tank networks. Besides examining the case study of the network forprecision, the designed model was offered to professors of variousfields. Results show that for achieving those goals, the networksof think thanks must be continuously connected with the main pillars ofsociety, namely general public, universities, scientific centers,elites, various elements of government and media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Think Tank
  • Policy Research
  • Policy Making