تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه/عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3 دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف/عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

رشد سریع جمعیت در دهه های گذشته، که پیامد آن افزایش تقاضای عمومی برای آموزش عالی بوده، نظام آموزش سنتی در بسیاری از کشورهای جهان را با مشکلات جدی روزه رو ساخته است. لذا توجه و اهتمام متولیان آموزش عالی به استفاده و به کارگیری روش های جدید آموزشی و اجرای برنامه هایی از قبیل آموزش باز و آموزش از راه دور و مجازی را اجتناب ناپذیر کرده است. ترسیم سیمای وضعیت توسعه دانشگاه پیام نور طی سال های فعالیت آن و همچنین بررسی میزان دسترسی به آموزش عالی از طریق دانشگاه پیام نور، از جمله پیش نیاز های نخستین هرگونه ارزیابی برای برنامه ریزی و آینده اندیشی در این قامرو است. در این مطالعه، به منظور بررسی روند توسعه دانشگاه پیام نور و مقایسه آن با اسناد بالا دستی، چهار قلم آماری از اطلاعات اصلی و مهم این دانشگاه یعنی تعداد پذیرفته شدگان (ثبت نام شدگان)، تعداد واحدها و مراکز دایر، تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل و تعداد کادر هیأت علمی از زمان تأسیس دانشگاه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد علی رغم توسعه شاخص های کمی قابل توجه این دانشگاه خصوصا در طول برنامه چهارم توسعه (88-1384) و تأسیس 445 مرکز و در اختیار داشتن حدود 890 هزار دانشجو در سال 1388 و پیشی گرفتن از اهداف کمی بر اساس سند ملی توسعه آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه، این دانشگاه از جهات عدیده ای با دشواری روبروست و توسعه آن مورد سوال قرار دارد. رشد کمی بدون توجه به تمهید مقدمات لازم، عدم توانایی د رجذب هیأت علمی مورد نیاز و برنامه ریزی برای فارغ التحصلان از جمله مواردی است که رشد این دانشگاه را با سوال مواجه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the Development Cycle of Payame Noor University until 4th national Developing Plan

نویسندگان [English]

  • Shahin Homayoun Arya 1
  • Rahim Safari farfar 2
  • Mohammad Ghaem Tajgardoon 3
چکیده [English]

Rapid increase in population growth over the past decades results in increase of demand for higher education and made traditional education faced with new challenges in the world. Custodian of higher education thus, must have an attention to action plans and apply new educational methods such as open education and  distance learning. This research survey the properties of distance learning such as target society, education system, education technology, university paradise, student assent and action arena in developed countries  and compare them with properties of Payame Noor University (PNU) in distance learning. It also studies the  development progress quantitative and qualitative indexes of the PNU and its adjustment to super plans and  analyses harmony of evolutions of PNU with its taken tasks in super plans. Research method is qualitative and analytical. Results show that there exist disharmony in properties of PNU and distance learning properties in  other countries. Development of quantitative indexes of PNU, especially over 4th development plan  (1384-88), is very desirable and results in creation of 445 center and having about 890 thousand of students  in 1388 and outshine of quantitative goals based on Higher Education Development National Plan (HEDNP) in  4th development plan. Unfortunately, disproportionate employment of faculties in PNU to number of students  results in stunt growth of the relation of number of faculty and student as a major qualitative index which  mentioned to be 1 to 250 in HEDNP.