ظهور اقتصاد تکاملی و تحول در رویکردهای سیاست گذاری فناوری و صنعتی

نویسندگان

1 پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

نوشتار حاضر ضمن معرفی مختصر مکاتب اقتصادی نئوکلاسیک و تکاملی و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها در ارتباط با مساله فناوری و رشد آن، در بخش دوم به تحلیل و بررسی زمینه های جدید نشات گرفته از مکتب تکاملی در رابطه با سیاست گذاری فناوری پرداخته است. همان طور که خواهید دید هدف از این مطلب نقد یک سویه اقتصاد نئوکلاسیک نیست، بلکه ارائه ابعادی از این رویکردهای اقتصادی مدنظر است که به واسطه آن ها می توان وقایع و سیاست های موفق و ناموفق فناوری و صنعتی دهه های اخیر را به خصوص در حوزه آسیای جنوب شرقی تبیین کرد. این مطلب تا حد زیادی منعکس کننده آرای دانشمندانی نظیر سانجایا لل است که نظریه ها و رویکرد خود را مبتنی بر نقد اقتصاد نئوکلاسیک دانسته اند.

عنوان مقاله [English]

Emergence of the Evolutionary Economics and Transformation of Technology and Industrial Policies

نویسندگان [English]

  • Rouholah Hamidi Motlagh 1
  • Javad Naserbakht 2
چکیده [English]

In this article, after discussing some aspects of neoclassic and evolutionary schools of economics and their strength and weaknesses considering technology and technological growth, we analyze and discuss new technology policy making- related settings, derived from evolutionary school of management. As you will see, the purpose of this article is not to one-sidedly criticize neoclassic economics. Instead, the main goal of the  paper is to provide aspects of these economical approaches that can be used to explain the successful and unsuccessful events and policies, utilized in the technology and industry sectors in the recent decades, specially, in Southeast Asia. This text is mostly reflecting the viewpoints of scientists like Sanjaya Lall, which are based on criticism of neoclassic school of economics.