کلیدواژه‌ها = شرکت های انشعابی دانشگاهی
الزامات ایجاد کسب و کارهای انشعابی توسط دانشگاه ها

دوره 02، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 11-24

محمدرضا حلاج یوسفی؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ جواد خلیل زاده