نویسنده = وحید خاشعی ورنامخواستی
واکاوی سیر تطور استراتژی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-123

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه