تعداد مقالات: 275
127. نقش کانون هاى تفکر در تقویت سرمایه اجتماعى با تمهید گسترش مشارکت اقشار مختلف جامعه در فراگرد تصمیم سازى

دوره 03، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-62

مرتضی فیروزآبادی؛ علی اصغر پورعزت؛ محسن اکبرپور شیرازی


129. حرکت های «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی چند نظام نوآوری منتخب

دوره 06، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 69-86

روح الله حمیدی مطلق؛ علی بابایی؛ علی ملکی


130. شناسایی عوامل موثر در رابطه میان حکمرانی دانش و عملکرد پروژه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 91-107

نیلوفر دانائی؛ مهدی نامدارزادگان؛ رضا زارع


131. تحلیل کارکردی محیط کسب و کار با استفاده از مفاهیم قرآنی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 101-116

سلمان آذری؛ رمضانعلی مروی؛ محمدعلی لسانی فشارکی


134. بررسی کاربردی الگوریتم های اجماع استفاده شده در شبکه های بلاک چین

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 35-54

محمد شهبازی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا


135. راهبرد شرکت های ملی نفت در بازارهای جهانی نفت و گاز

دوره 05، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-60

میثم قاسم نژاد


136. تأملی در نقش و جایگاه وقف و نیکوکاری در علم و فناوری

دوره 08، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-48

محسن طاهری دمنه؛ زهرا حیدری دارانی


137. تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد

دوره 01، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 41-56

امیر علی سیف الدین؛ امیر حسین رهبر


138. رویکرد توانمندی هاى پویا به مدیریت راهبردی سازمان های پژوهش و فناوری

دوره 03، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 41-54

رضا بندریان؛ مهدی بندریان


140. بررسی رویکرد تلفیقی در سیستم های هوش کسب‌وکار با تمرکز بر داده‌کاوی

دوره 07، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-56

زینب سعادتی؛ محمدجعفر تارخ


141. مروری بر سیر تطور اخلاق زیست محیطی

دوره 02، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 45-56

علی عزیزی؛ مصطفی تقوی


142. بازارگرایی راهبردی در سازمان های پژوهش و فناوری

دوره 03، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 45-58

رضا بندریان؛ مهدی بندریان


143. موانع تدوین و اجرای برنامه در سازمان های ایران

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-58

عباس قیومی ابرقویی


144. شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین المللی در بخش صنعت ایران

دوره 05، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 50-60

محمد علی مرادی؛ علی داوری؛ محمود منوچهری آملی


146. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-61

محمد مهدی سعیدیان؛ مهدی کیامهر؛ میثم شهبازی


147. سواد دیجیتال: راهکاری برای پوشش شکاف دیجیتال و پرورش شهروند دیجیتال

دوره 06، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-64

سعید کاظم پوریان؛ سمانه عبدلی


148. تحلیل کمی و کیفی اثرگذاری فناوری پهن‌باند بر اقتصاد

دوره 07، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-73

علی استاجی؛ مهدی رعایائی؛ احمد محمدی


149. تاثیر مدیریت اطلاعات بر سرعت تامین منابع در صنایع تولیدی

دوره 09، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 57-70

محمدرضا زاهدی؛ مینا حاجیلو؛ میثم امیری کیا