تحلیل اثرات تفکر استراتژیک اثربخش بر یادگیری سازمانی و سرمایه فکری کارکنان مورد پژوهش: یکی از دستگاه های اجرایی استان قم

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه تفکر استراتژیک به ‌عنوان برگی برنده در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته شده و تأکید فراوانی می‌شود که کارکنان برای کارآمد شدن باید به ابزار مهمی به نام تفکر استراتژیک اثربخش مجهز شوند تا یادگیری سازمانی افزایش یافته و سرمایه فکری همراه با آن توسعه یابد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تفکر استراتژیک اثربخش بر یادگیری سازمانی و سرمایه فکری کارکنان تدوین شده است. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی-پیمایشی است و داده‌ها به روش مطالعات کتابخانه‌ای برای مروری بر ادبیات تحقیق و در میدانی با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد گردآوری شدند و با استفاده از نرم‌افزار Spss 22 مورد تحلیل قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری به کار رفته شیوه سرشماری است که کل جامعه به تعداد 86 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تفکر استراتژیک اثربخش بر سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنی‌داری در بین کارکنان دارد اما بر یادگیری سازمانی تاثیر معنی‌داری ندارد. پس مدیران با عمل به تفکر استراتژیک اثربخش و شاخص‌های پنج‌گانه آن می‌توانند توانایی و مهارت تفکر استراتژیک خود را بالا برده و توسعه‌ی سرمایه فکری آنان در سازمان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effects of Effective Strategic Thinking on Organizational Learning and Intellectual Capital of Researchers: One of the executive agencies of Qom province

نویسندگان [English]

  • Akbar Bahmani 1
  • Reza Zare 2
  • Mehdi Esaabadi 3
1 Assistant prof. Payamenoor University
2 Assistant professor of public administration, Payamenoor University,Tehran,Iran
3 Payamenoor University
چکیده [English]

Strategic thinking is now recognized as a winner in many different economic and social fields, and the emphasis is placed on the need for staff to be equipped with an important tool called effective strategic thinking in order to enhance organizational learning and expand intellectual capital with it. This research was designed to investigate the effect of effective strategic thinking on organizational learning and intellectual capital of employees. The research method was descriptive-survey. Data were collected by a library study method for reviewing the literature and field research using three standard questionnaires and analyzed by SPSS software 22. The sampling method used is a census method that the total population of 86 people was considered as a statistical sample. Findings of the research show that effective strategic thinking on intellectual capital has a positive and significant effect among employees of Qom province planning and management organization, but it has no significant effect on organizational learning. So, managers with effective strategic thinking and their five-dimensional indicators can enhance their strategic thinking ability and skill and help develop their intellectual capital in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Strategic Thinking
  • Organizational Learning
  • Intellectual Capital