تحلیل تاثیر تفکر راهبردی اثربخش بر یادگیری سازمانی و سرمایه فکری کارکنان (مورد پژوهش: یکی از دستگاه های اجرایی استان قم)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران.

2 .کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور استان مرکزی

چکیده

امروزه تفکر راهبردی برگی برنده در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی شناخته شده و تأکید فراوانی می شود بر اینکه کارکنان برای کارآمدشدن باید به ابزار مهمی به نام تفکر راهبردی اثربخش مجهز شوند تا یادگیری سازمانی افزایش و سرمایۀ فکری همراه با آن توسعه یابد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تفکر راهبردی اثربخش در یادگیری سازمانی و سرمایۀ فکری کارکنان تدوین شده است. روش پژوهش توصیفی  پیمایشی است و داده ها به روش مطالعات کتابخانه ای، برای مروری بر پیشینۀ تحقیق، و پژوهش های میدانی با استفاده از سه پرسش نامۀ استاندارد گردآوری و با نرم افزار  Spss 22 تحلیل شده اند. نمونه گیری به شیوۀ سرشماری بوده و جامعۀ آماری آن 86 نفر در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفکر راهبردی در سرمایۀ فکری کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری دارد، اما در یادگیری سازمانی فاقد این تأثیر است. پس مدیران با عمل به تفکر راهبردی اثربخش و شاخص های پنج گانۀ آن می توانند توانایی و مهارت تفکر راهبردی خود را تقویت کنند و به توسعۀ سرمایۀ فکری کارکنان در سازمان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1398.09.1.3.7

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Effective Strategic Thinking on Organizational Learning and Intellectual Capital of Employees (Case Study: One of the Executive Agencies of Qom Province)

نویسندگان [English]

  • Akbar Bahmani Chobbasti 1
  • Reza Zare 1
  • Mehdi Esaabadi 2
1 Assistant professor of public administration department, Payame Noor university, Tehran, Iran
2 M. A. Student in Public Administration Department, Payamenoor University, Markazi province, Iran
چکیده [English]

Strategic thinking is now recognized as a winner in many different economic and social fields, and the emphasis is placed on the need for staff to be equipped with an important tool called effective strategic thinking in order to enhance organizational learning and expand intellectual capital with it. This research  was designed to investigate the effect of effective strategic thinking on organizational learning and  intellectual capital of employees. The research method was descriptive-survey. Data were collected by a  library study method for reviewing the literature and field research using three standard questionnaires and  analyzed by SPSS software 22. The sampling method used is a census method that the total population of  86 people was considered as a statistical sample. Findings of the research show that effective strategic  thinking on intellectual capital has a positive and significant effect among employees of Qom province  planning and management organization, but it has no significant effect on organizational learning. So,  managers with effective strategic thinking and their five-dimensional indicators can enhance their strategic thinking ability and skill and help develop their intellectual capital in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Strategic Thinking
  • Organizational Learning
  • Intellectual Capital