تجزیه و تحلیل رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره وری سازمانی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 استاد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسۀ غیرانتفاعی راهبرد شمال.

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

سرمایۀ اجتماعی قابلیت و دارایی مهم هر سازمان است که برای آن سازمان، در مقایسه با سازمان های دیگر، مزیت رقابتی پایدار فراهم می کند. در این پژوهش، تأثیر سرمایۀ اجتماعی در بهره وری سازمانی، به واسطۀ نوآوری سازمانی، بررسی شده است. این پژوهش با هدف کاربردی و مطالعۀ موردی انجام شده و گردآوری و تحلیل داده ها با شیوۀ توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان شرکت داتیس صنعت پایا با تعداد 130 نفر تشکیل داده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 92 نفر درنظر گرفته شده است. ابزار پژوهش پرسش نامۀ استاندارد است که با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت امتیازدهی شده است. رواییِ ابزار تحقیق به روش روایی محتوا سنجیده شده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده است. داده های تحقیق نیز با نرم افزار SPSS 22 و Smart PLS2 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایۀ اجتماعی در نوآوری و بهره وری سازمانی و همچنین نوآوری سازمانی در بهره وری سازمانی تأثیر مثبت دارد. همچنین نقش میانجی نوآوری سازمانی در تأثیرگذاری سرمایۀ اجتماعی بر بهره وری سازمانی اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.4.3.6

عنوان مقاله [English]

Analysis the Relationship between Social Capital, Organizational Innovation and Organizational Productivity

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Seyed Hamid Khodadad Hoseini 2
  • Ameneh Hoseinzadeh Amildani 3
  • Mohammad Hataminezhad 4
1 Associate Professor, University of Guilan, Faculty of Literature and Humanities
2 Professor, University of Tarbiat Modares.
3 Master’s Degree in businees Management, Rahbord Shomal Higher Education Institute
4 Master’s Degree in businees Management, University of Guilan, Faculty of Literature and Humanities
چکیده [English]

Social capital is one of the important organizational capabilities and assets that can create a stable organizational advantage compared to other organizations. The purpose of this study is to investigate the effect of social capital on organization productivity with the mediation of orgnaizational innovation. The present research is an applied-case study in terms of purpose and a correlation-descriptive in terms of data collection and analysis. The population of this study includes 130 employees of Datis Sanat Paya Company. Sample size was also selected as 92 people based on Morgan Table. Research instrument was a standard questionnaire which was ranked by 5-scale Likert scale. Content validity was used to validate the research instrument and Cronbach alpha was used to identify the reliability. SPSS 22 and Smart PLS 2 were used to analyze research data. The achieved results show that social capital has a positive effect on organizational innovation and productivity and organizational innovation has a positive effect on organizational productivity. Also, mediating role of organizational innovation in influencing social capital on organizational productivity was proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Organizational productivity
  • Organizational innovation