مدل ارزیابی اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

3 دانشیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نظام ملی مالکیت صنعتی جزء مهمی از زیرساخت‌های نوآوری است و اصلاح و بهبود این نظام، گامی عملی در جهت ارتقای ظرفیت ملی نوآوری است. یک سیستم مالکیت صنعتی موثر زیرساختی را فراهم می کند که انتقال فناوری را تسهیل می کند و به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می نماید. با این حال، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، راه اندازی سیستم مالکیت صنعتی نیازهای توسعه آنها را برآورده نمی کند. در ایران نیز این سیستم قدمتی طولانی دارد، اما تاثیر توسعه آنها مشخص نیست. هدف این پژوهش تدوین مدل ارزیابی اجرای موفق خط مشی مالکیت صنعتی است. این پژوهش، از نوع کیفی و روش آن نظریه داده بنیاد است و داده‌های موردنیاز از صاحبه‌های نیمه ساختاریافته نتیجه شده است. بدین منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب‌نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی، مصاحبه و برای گردآوری داده‌های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت‌یافته مبتنی بر نرم‌افزار Atlas ta استفاده‌شده است. برای صحه‌گذاری نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان، از 90 مجری خط مشی مالکیت نظرسنجی شد و از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها، پژوهشگر به کشف، شناسایی و طبقه‌بندی واقعیات و نتایج ‌پرداخته شد. در این پژوهش، محقق، داده و اطلاعات به‌دست آمده از پرسش‌نامه را پس از استخراج و طبقه بندی از طریق نرم‌افزارهای SmartPLS2 و SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل‌ قرار داد. نتیجه حاصل، ابزاری روا برای ارزیابی اجرای خط مشی های مالکیت صنعتی در کشور است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Evaluating successful implementation of industrial property policy

نویسندگان [English]

 • Masoud Ghalaychi 1
 • Farajollah Rahnavard 2
 • Mahdi Mortazavi, 3
1 Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Public Administration, Higher Institute of Management Education and Research and Planning, Tehran, Iran
3 Center for Management Studies and Technology Development, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The national system of industrial property is an important part of the infrastructure of innovation, and the reform and improvement of this system is a practical step towards enhancing the national capacity for innovation. An effective industrial property system provides the infrastructure that facilitates technology transfer and helps attract foreign direct investment. However, in many developing countries, setting up an industrial property system does not meet their development needs. In Iran, this system has a long history, but the impact of their development is unknown. The purpose of this study is to develop a model for evaluating the successful implementation of industrial property policy. This research is of qualitative type and its method is data foundation theory and the required data are obtained from semi-structured owners. For this purpose, 13 experts, professors and experts with sufficient knowledge and practical experience were interviewed and a semi-structured method based on Atlas ta software was used to collect the required research data. To validate the results of the interviews with experts, 90 property policy implementers were surveyed, and through data analysis, the researcher discovered, identified, and classified the facts and results. In this study, the researcher analyzed the data and information obtained from the questionnaire after extraction and classification using SmartPLS2 and SPSS26 software. The result is a valid tool for evaluating the implementation of industrial property policies in the country

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial property
 • policy implementation
 • successful implementation
 • policy evaluation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 مرداد 1401