تعداد مقالات: 275
1. سرمقاله (سخن سردبیر) - آیا کارآفرینی دوای دردهای ماست؟

دوره 08، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-2

ابراهیم سوزنچی کاشانی


2. سرمقاله (سخن سردبیر) - سر برآور هم‌چو کوهی ای سند!

دوره 08، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-2

ابراهیم سوزنچی کاشانی


3. سرمقاله - نخبه کیست؟نخبگی چیست؟

دوره 02، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 3-4

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی


5. سرمقاله

دوره 03، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-6


7. در باب اقتصاد دانش بنیان

دوره 04، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-6

ابراهیم سوزنچی کاشانی


9. سرمقاله

دوره 05، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 4-5


10. سرمقاله

دوره 01، شماره 1، بهار 1390، صفحه 5-6


11. سرمقاله

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-7


15. تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران

دوره 06، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 5-13

یونس اکبری؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ ولی الله رستمعلی زاده


21. سرمقاله (سخن سردبیر) - چرخۀ معیوب پرورش نیروی علمی در دانشگاه‌ها

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-6

ابراهیم سوزنچی کاشانی


22. ارائۀ نقشۀ راه برای استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در اجرای راهبرد

دوره 08، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-16

سمیرا لقمان استرکی؛ حمیدرضا یزدانی؛ امین حکیم؛ اسدالله کردنائیج


23. نگاهی انتقادی به نگرش برساختگی اجتماعی فناوری: آیا جامعه فناوری را میسازد؟

دوره 09، شماره 1، بهار 1398، صفحه 5-19

محمد امین شفیع خانی؛ مصطفی تقوی


25. تأثیر سرمایه فکری بر گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه: باتأکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-15

شهرام خلیل نژاد؛ حلیمه یوسفی طبس؛ عماد گلمحمدی؛ نشاط محمدی