تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف

2 دانشیار گروه مطالعات توسعۀ اجتماعی دانشگاه تهران

3 استادیار جامعه شناسی توسعه، مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

سابقۀ برنامه ریزی عمرانی در کشور بیش از شش دهه است. در این مدت، برنامه ریزی در مفهوم عام و آمایش سرزمین در مفهوم خاص، تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همواره با دگرگونی هایی همراه بوده است. این برنامه ها با موانع و چالش هایی رو به رو بوده اند. هدف مقالۀ حاضر تحلیل و ارزیابی این چالش ها و موانع پیش روی اجرای برنامه های توسعه در مفهوم عام و آمایش سرزمین در مفهوم خاص است. روش تحقیق در این مقاله اسنادی است. نتایج نشان می دهد که هرچند تقسیم کار بین مناطق با منابع بالقوۀ آن ها، در تدوین اسناد آمایش سرزمین، در قالب نظر صورت گرفته، اما در عمل توجه چندانی به آن نشده است. این امر منجر به توسعۀ نامتوازن و نامتعادل مناطق کشور شده که خود سبب تشدید نابرابری بین مناطق مختلف کشور شده است. ازجمله موانع این فقدان تقسیم کارِ عملی بین مناطق کشور می توان به ساختار تک ساخت سیاسی، تقسیم بندی نامناسب سیاسی ـ اداری، نبود تعریف مناسب از منطقه در کشور، بی توجهی به مسئلۀ جمعیت و مهاجرت، فقدان طرح یکپارچه و نظام مند، بی توجهی به همۀ ابعاد آمایش سرزمین به یک اندازه، فشارهای سیاسی برای اجرای طرح ها و پروژه های فاقد توجیه اقتصادی و فنی و فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین در ایران اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Land use Barriers in Iran

نویسندگان [English]

  • Younes Akbari 1
  • Hossein Imani Jajarmi 2
  • Valiollah Rostamalizadeh 3
1 RISTIP
چکیده [English]

History of development planning in the country is more than six decades and planning in general and land use planning in particular at this time under the influence of economic, social and political conditions has always been associated with the changes. These programs have faced with obstacles and challenges that present article aims to analyze and evaluate the challenges and obstacles facing the implementation of development programs in general and land use in particular. Methods of this study is documentary method. Results show that although the division of labor between regions with thier potential sources in the formulation of land use planning documents conducted theoretically but practically neglected and this has led to imbalanced and unequal development areas of the country that has led to intensifies the inequalities between different regions of the country. Among the obstacles this lack of practical division of labor between the areas  of the country can be cited to framework a single political structure, political - administrative improper  subdivisions, the lack of an integrated and systematic plan, lack of equal attention to all aspects of land use, political pressure to implement projects without economic and technical justification, lack of appropriate  models for land use in iran, lack of proper definition of the area in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use planning
  • imbalanced development
  • division of labor
  • resources
  • planning