بررسی روند تولید پروانه‌های ثبت اختراع در فناوری برق خورشیدی و تعیین جایگاه علمی کشورهای جهان در این حوزه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

تبدیل مستقیم و بی واسطۀ انرژی خورشیدی به الکتریسیته فناوری برق خورشیدی نام دارد. در سال های اخیر، به علت کمبود منابع تولید برق و آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی، کشورهای جهان برای تأمین برق مصرفی شان از انرژی خورشیدی استفاده کرده اند. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه کشورهای جهان در اختراعات مرتبط با این حوزه است. در این پژوهش، اطلاعات مربوط به پروانه های ثبت اختراع حوزۀ فناوری برق خورشیدی، که در میان سال های 1985 تا 2016 در پایگاه پروانه های اختراع امریکا به ثبت رسیده اند، بررسی شده است. همچنین در این پژوهش به بررسی روند اختراعات ثبت شده در 31 سال اخیر در سطح بین الملل، مناطق و کشورهای گوناگون پرداخته شده و درنهایت، با تعیین جایگاه کشورهای گوناگون در ثبت این اختراعات، وضعیت پیشروترین کشورها در این زمینه مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Patent Production Process in Solar Electricity Technology and Determine the Status of Countries in This Area

نویسندگان [English]

  • Zohre Bayanloo 1
  • Habib Zare Ahmad Abadi 2
چکیده [English]

The direct conversion of solar energy in to electricity without the mediation, say solar electricity technology . In recent years due to lack of power generation resources and fossil fuels pollution, have been extended Countries in the world to use solar energy to supply electricity. The aim of this study was to determine the status of patents related to this field in the world. In this research, all bibliography information of solar electricity technology patent that during the years 1985 to 2016 US patent, have been recorded and analyzed. This study was conducted to review the inventions registered in 31 years at international level and in different countries, regions and finally determine the position of the different countries in this groundbeaking invention, the status of the countries specified in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar electricity technology
  • Patent
  • scientometrics
  • science status
منابع
خالقی، نرگس (1386). «شاخص‏های ارزیابی علم و فناوری». فصلنامة کتاب، دورة هجدهم، (3)، 104.
هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی (1385). بررسی وضعیت ثبت اختراع و انتشار مقاله‏های علمی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی.
علائی آرانی، محمد. و نقشینه، نادر (1388). «تحلیلی بر وضعیت پروانه‏های ثبت اختراع ایرانی در اداره‏های چهارگانه ثبت اختراع». تحقیقات اطلاع‏رسانی و کتابخانه‏‏های عمومی، 15(4)، 167-185.
مهدیانی، علیرضا (1381). تحلیلی بر وضعیت دو شاخص: تعداد مقالات علمی (ISI) و تعداد اختراعات ثبت‏شده در جهان و جایگاه ایران در آن (2001-1981). مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه علم‏سنجی.
 
Alcacer, J. and Gittelman, M. and Sampat, B.(2009). “Applicant and Eaxaminer Citations in U.S.Patent: An Overview and Analysis”. Research Policy, 38(2), 415-427.
Collins, P. and Wyatt, S. (1988). “Citations in patents to the basic research literature”. Research Policy, 17, 65–74.
LO, Szu-Chia (2007). “Patent Analysis of genetic engineering research in japan, korea and Taiwan”. Scientometrics, 70(1), 183-200.
Meyer, M.S. (2001).“Patent Citation Analysis in a novel field of Technology: An Exploration of nano-science and nano-technology”. Scientometrics, 51(1), 163-183.
http://www.fraunhofer.de (2015).
United State  and Trademark Office (2016). from http://www.USPTO.gov
 http://WWW.Suna.org.ir