ارزش گذاری شرکت های تازه تاسیس مبتنی بر فناوری در ایران: بیان مساله، چالش ها و راهکار

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

در اقتصاد دانش محور، دانش و فناوری های پیشرفته و به تبع آن، شرکت های مبتنی بر فناوری در حکم مزیت رقابتی کشورها و موتور محرک رشد اقتصادی مطرح می شوند و در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان در کشورهای گوناگون را به خود جلب کرده اند. موفقیت و ارزش آفرینی این شرکت ها به عوامل متعددی بستگی دارد. دردسترس بودن منابع مالی به منزلۀ یکی از مهم ترین عوامل، عنصری اساسی در توسعۀ این بنگاه ها به شمار می رود. یکی از راه های تأمین مالی، به علت ماهیت ویژۀ این بنگاه ها، سرمایه گذاری خطرپذیر است. در فرایند تأمین مالی از راه سرمایه گذاری خطرپذیر، ارزش گذاری شرکت تازه تأسیس مبتنی بر فناوری، یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعاتی است که سرمایه گذاران ریسک پذیر و کارآفرینان با آن مواجه اند. در این مقاله، با واکاوی دقیق تر این موضوع و بیان مسئله، چالش های موجود در این زمینه تشریح شده و با بررسی پژوهش های داخلی و خارجی در این زمینه، شکاف ادبیاتی میان رویکرد مالی و رویکرد کارآفرینی به مسئلۀ ارزش گذاری این نوع شرکت ها عنوان شده است و استفاده از رویکرد مدیریت استراتژیک برای از بین بردن این شکاف در حکم راه کار مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of New Technology-Based Firms (NTBFs) in Iran: Statement of problem, challenges and solution

نویسنده [English]

  • Saiedeh Sadat Ahangari
PhD Candidate/Department of Management, University of Tehran
چکیده [English]

In a knowledge-based economy, advanced science and technologies and thus technology-based firms are considered as competitive advantages of countries and driving force of economic growth. They have been also taken into consideration by most researchers in different countries in recent years. Success and value creation of these firms depend on numerous factors. Availability of financial resources is considered as one of the most important key factors in development of these firms. Venture capital (VC) is one of financing ways due to the special nature of these firms. During a financing process by venture capital, valuation of new technology-based firms (NTBFs) is one of the most important and challenging issues for venture capitalists and entrepreneurs. This paper explained challenges of this field by accurate examination of issue and statement of problem, and investigated valuation of these firms by review of internal and external studies and a literature gap between financial and entrepreneurial approaches, and finally offered a solution for filling this gap by utilization of a strategic management approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm valuation
  • New Technology Based Firms
  • venture capital