نگاهی انتقادی به نگرش برساختگی اجتماعی فناوری: آیا جامعه فناوری را میسازد؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد گروه فلسفۀ علم دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

«برساختگی اجتماعی فناوری » عنوان نگرشی است که گرچه در حوزۀ مطالعاتی علم و فناوری مطرح شده، بازتاب چشمگیری در حوزۀ فلسفۀ فناوری داشته است. این نظریه، که مدعی تأثیر چشمگیر جامعه در ساخت فناوری است، در راستای نگرش جامعه شناسانه به علم و اعتقاد به برساختگی اجتماعی آن مطرح شده است. پینچ و بایکر، دو مبدع و مدافع اصلی نگرش «باف » (مخفف برساختگی اجتماعی فناوری)، درصدد برآمدند که سه مفهوم «گروه‏‏‏ های اجتماعی مرتبط»، «پایان یافتگی» و «انعطاف پذیری تفسیری» را، که در جامعه شناسی علم به کاررفته، در جامعه شناسی فناوری (خصوصاً مصنوع فنی) به کار گیرند. در این نوشتار به تبیین مدعای باورمندان به باف، انتقادات گوناگون وارد بر آن و نیز پاسخ حامیان باف به برخی از این انتقادات خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Social Construction of Technology Approach: Do Society Constructs Technology?

نویسندگان [English]

  • Mohamad Amin Shafikhani 1
  • Mostafa Taqavi 2
1 Sharif University of Technology Center for Philosophy of Science
2 Assistant Professor of Centre for Philosophy of Science of Sharif University of Technology
چکیده [English]

However “The Social Construction of Technology (SCOT)” is the title of an approach in the domain of Science and Technology Studies (STS), it has an important effect on the philosophy of technology. This approach that insists on the role of society in the construction of technologies, is based on the sociology of science and the social construction of it. T. J. Pinch and W. E. Bijker, two creators and defenders of SCOT’s approach, was tried to transform three conceptions, “relevant social groups”, “interpretative flexibility” and “closure” that was used in sociology of science, to sociology of technology. In this paper, we explain SCOT’s approach, critics on it and some of it’s defenders replies to these critics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Social Construction of Technology
  • Technology
  • Technical Artefacts
  • systems approach
  • heterogeneous engineering approach