سیاست نامه علم و فناوری (STPL) - واژه نامه اختصاصی