دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1399 

مقاله ترویجی

1. تبیین بخش خدمت در اقتصاد جهانی

صفحه 5-16

شیوا ابن یامینی


2. امن‌سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی

صفحه 17-38

سعید کاظم پوریان؛ محمد شهبازی؛ محمدرضا تقوا


مقاله ترویجی

6. فین‌تک؛ جستاری در سطح جهان و ایران

صفحه 75-94

شایان روحانی راد