بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی درموفقیت بهبود نرم افزار: نقش میانجی اشتراک دانش و تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

3 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

4 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

فرهنگ سازی و بهبود نرم افزارهای سازمان از عوامل مهم تأثیرگذار در بهبود فرایندهای سازمان است. سازمان ها به تجربه آموخته اند که بهبود فرایندهای سازمانی، به ویژه نرم افزارهای سازمانی، به مدیریت بهتر تغییرات سازمانی می انجامد و بر عملکرد سازمان تأثیری مثبت می گذارد. در پژوهش پیش رو، تأثیر اشتراک دانش در فرهنگ های گوناگون سازمانی، تأثیر اشتراک گذاری دانش در موفقیت فرایند ارتقای نرم افزار و چگونگی تأثیر حمایت مدیران در مسیر موفقیت بهبود نرم افزار بررسی می شود. این پژوهش از نظر هدف جزو تحقیقات توصیفی، پیمایشی و همبستگی است و به لحاظ تقسیم بندی بر مبنای نتیجه و کاربرد پژوهشی کاربردی به شمار می آید. برای بررسی تجربی الگوی این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS 25 و حداقل مربعات جزئی پی ال اس استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش دربردارندۀ 220 نفر از کارکنان ادارۀ گمرک بندرانزلی است که با فرمول مورگان 136 نمونه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی گروهی با به اشتراک گذاشتن دانش تأثیری قوی تر و بهتر از فرهنگ سلسله مراتبی در موفقیت پیاده سازی نرم افزار می گذارد. همچنین، فرهنگ گروهی و فرهنگ سلسله مراتبی با موفقیت بهبود نرم افزار ارتباط دارند و حمایت مدیران سازمان موفقیت پیاده سازی نرم افزار را تضمین می کند. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که به اشتراک گذاری دانش بهبود نرم افزار میانجی فرهنگ گروهی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان در موفقیت بهبود نرم افزار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Organizational Culture on the Success of Software Process Improvement: The Mediating Role of Knowledge Sharing and the Moderating Role of Top Management Support

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mehrali Hematinejad 2
  • Neda Ahmadpour 3
  • Meysam Masoudifar 4
1 Management, University of Guilan, Rasht, Iran
2 University of Guilan
3 Rahbord Shomal
4 University of Guilan
چکیده [English]

Building organizational culture and improving organizational software are among the essential factors that influence organizational processes' improvement. Organizations have learned from experience that improving organizational processes, especially organizational software, can lead to better management of organizational change and has a positive impact on organizational performance. The present study examined the impact of knowledge sharing in various organizational cultures, the success of the software upgrade process, and how managers support software improvement. It is a descriptive, survey, and correlation study in terms of purpose. In terms of classification based on the result and application, it is an applied research. For the experimental investigation of the research model, SPSS 25 statistical software, and PLS partial minimum squares were used. The study population includes 220 employees of Bandar Anzali Customs Office, and its statistical population is 136 people based on Morgan's formula. The results show that group organizational culture has a more robust and better effect than hierarchical culture in the success of software implementation. Besides, group culture and hierarchical culture have a connection with software improvement success and guarantee the support of the organization's managers and software implementation. It was found that sharing knowledge is the key to improving group culture mediation software and supporting senior managers in the success of software improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software Improvement Process
  • Organizational Culture
  • Knowledge Sharing
  • Senior Management Support
  • Software Improvement Success
آقایی، مجتبی؛ دهقانی، محمدحسن؛ نادری زیارتی، راضیه؛ طولابی، مجید (1395). تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین، مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 5، شماره 18، زمستان 1395، صص 50-25.
تقوی فرد، محمدتقی؛ شیرزاد، مهران؛ صلواتی، زینب؛ پوراشرف، علی (1392). بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش، مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صص 35-25.
چنیدی جعفری، مهدی؛ ستایشی، سعید (1398). تأثیر سبک شناختی بر درک پذیری مدل های فرایند کسب و کار، مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، دوره 7، شماره 28، تابستان 1398، صص 134-111.
روحانی، سعید؛ زارع رواسان، احد؛ دیلمی، هما (1394). عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایندکسب وکار، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات ،سال سوم، شماره 12، ص53-76 .
صفرزاده، حسین؛ قریشی، معصومه (1390). نقش بکارگیری سیستم مدیریت فرایند کسب و کار در بهبود عملکرد سازمان‌ها، فصلنامه رشد فناوری، سال 1390، دوره 7، شماره 26، ص 47-53.
Alagarsamy, K., Justus, S., & Iyakutti, K. (2007). The knowledge based software process improvement program: A rational analysis. In International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA 2007) (pp. 61-61). IEEE.
Al Saifi, S. A. (2015). Positioning organisational culture in knowledge management research. Journal of Knowledge Management19(2), 164-189.
Al-Bahussin, S. A., & El-Garaihy, W. H. (2013). The impact of human resource management practices, organisational culture, organisational innovation and knowledge management on organisational performance in large Saudi organisations: Structural equation modeling with conceptual framework. International Journal of Business and management8(22), 1.
Arif, M., Al Zubi, M., Gupta, A. D., Egbu, C., Walton, R. O., & Islam, R. (2017). Knowledge sharing maturity model for Jordanian construction sector. Engineering, Construction and Architectural Management24(1), 170-188.
Casimir, G., Lee, K., & Loon, M. (2012). Knowledge sharing: influences of trust, commitment and cost. Journal of knowledge management16(5), 740-753.
Costa, G. C. B., Werner, C. M., & Braga, R. (2016). Software process performance improvement using data provenance and ontology. In International Conference on Business Process Management (pp. 55-71). Springer, Cham.
Dabaghkashani, A. Z., Hajiheydari, B. N., & Haghighinasab, C. M. (2012). A success model for business process management implementation. International Journal of Information and Electronics Engineering2(5), 725-729.
de Morais, R. M., Kazan, S., de Pádua, S. I. D., & Costa, A. L. (2014). An analysis of BPM lifecycles: from a literature review to a framework proposal. Business Process Management Journal.
Donate, M. J., & Guadamillas, F. (2011). Organizational factors to support knowledge management and innovation. Journal of knowledge management15(6), 890-914.
Estrada, I., Faems, D., & de Faria, P. (2016). Coopetition and product innovation performance: The role of internal knowledge sharing mechanisms and formal knowledge protection mechanisms. Industrial Marketing Management53, 56-65.
García-Mireles, G. A., Moraga, M. Á., García, F., & Piattini, M. (2015). Approaches to promote product quality within software process improvement initiatives: a mapping study. Journal of Systems and Software103, 150-166.
Gupta, H., Aye, K. T., Balakrishnan, R., Rajagopal, S., & Nguwi, Y. Y. (2014). A study of key critical success factors (CSFs) for Enterprise Resource Planning (ERP) systems. International Journal of Computer and Information Technology3(4), 813-818.
Hall, T., Rainer, A., & Baddoo, N. (2002). Implementing software process improvement: an empirical study. Software Process: Improvement and Practice7(1), 3-15.
Han, T. S., Chiang, H. H., & Chang, A. (2010). Employee participation in decision making, psychological ownership and knowledge sharing: mediating role of organizational commitment in Taiwanese high-tech organizations. The International Journal of Human Resource Management21(12), 2218-2233.
Henttonen, K., Kianto, A., & Ritala, P. (2016). Knowledge sharing and individual work performance: an empirical study of a public sector organisation. Journal of Knowledge Management20(4), 749-768.
Herranz, E., Palacios, R. C., de Amescua Seco, A., & Sánchez-Gordón, M. L. (2016). Towards a Gamification Framework for Software Process Improvement Initiatives: Construction and Validation. J. UCS22(12), 1509-1532.
Holste, J. S., & Fields, D. (2010). Trust and tacit knowledge sharing and use. Journal of knowledge management14(1), 128-140.
Hyde, K., & Wilson, D. (2004). Intangible benefits of CMM‐based software process improvement. Software Process: Improvement and Practice9(4), 217-228.
Jones, M. C., Cline, M., & Ryan, S. (2006). Exploring knowledge sharing in ERP implementation: an organizational culture framework. Decision Support Systems41(2), 411-434.
Ismail, A., Sieng, L. L. C., Abdullah, M. M. B., & Francis, S. K. (2010). Linking supervisor’s role in training programs to motivation to learn as an antecedent of job performance. Intangible capital6(1), 1-25.
Khan, A. A., & Keung, J. (2016). Systematic review of success factors and barriers for software process improvement in global software development. IET software10(5), 125-135.
Larrucea, X., O'Connor, R. V., Colomo-Palacios, R., & Laporte, C. Y. (2016). Software process improvement in very small organizations. IEEE Software33(2), 85-89.
Lee, J. C., Shiue, Y. C., & Chen, C. Y. (2016). Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement. Computers in Human Behavior54, 462-474.
Lee, M. C., & Chang, T. (2006). Applying TQM, CMM and ISO 9001 in knowledge management for software development process improvement. IJSS2(1), 101-115.
Lee, P., Gillespie, N., Mann, L., & Wearing, A. (2010). Leadership and trust: Their effect on knowledge sharing and team performance. Management learning41(4), 473-491.
Ngwenyama, O., & Nørbjerg, J. (2010). Software process improvement with weak management support: an analysis of the dynamics of intra-organizational alliances in IS change initiatives. European Journal of Information Systems19(3), 303-319.
Niazi, M., Babar, M. A., & Verner, J. M. (2010). Software Process Improvement barriers: A cross-cultural comparison. Information and software technology52(11), 1204-1216.
Nonaka, I., & Toyama, R. (2015). The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process. In The essentials of knowledge management (pp. 95-110). Palgrave Macmillan, London.
Nonaka, I., & Von Krogh, G. (2009). Perspective—Tacit knowledge and knowledge conversion: Controversy and advancement in organizational knowledge creation theory. Organization science20(3), 635-652.
Paulin, D., & Suneson, K. (2015). Knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge barriers–three blurry terms in KM. Leading Issues in Knowledge Management2(2), 73.
Pino, F. J., García, F., & Piattini, M. (2008). Software process improvement in small and medium software enterprises: a systematic review. Software Quality Journal16(2), 237-261.
Rafique, M., Hameed, S., & Agha, M. H. (2018). Impact of knowledge sharing, learning adaptability and organizational commitment on absorptive capacity in pharmaceutical firms based in Pakistan. Journal of Knowledge Management22(1), 44-56.
Shao, Z., Feng, Y., & Hu, Q. (2016). Effectiveness of top management support in enterprise systems success: a contingency perspective of fit between leadership style and system life-cycle. European Journal of Information Systems25(2), 131-153.
Slaughter, S. A., & Kirsch, L. J. (2006). The effectiveness of knowledge transfer portfolios in software process improvement: A field study. Information Systems Research, 17(3), 301-320.
Stock, G. N., McFadden, K. L., & Gowen III, C. R. (2010). Organizational culture, knowledge management, and patient safety in US hospitals. Quality Management Journal17(2), 7-26.
Suppiah, V., & Singh Sandhu, M. (2011). Organisational culture's influence on tacit knowledge-sharing behaviour. Journal of knowledge management15(3), 462-477.
Sun, Y., & Liu, X. F. (2010). Business-oriented software process improvement based on CMMI using QFD. Information and software technology52(1), 79-91.
Torrecilla-Salinas, C. J., Sedeño, J., Escalona, M. J., & Mejías, M. (2016). Agile, Web Engineering and Capability Maturity Model Integration: A systematic literature review. Information and Software Technology71, 92-107.
 Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T., Islam, A. M., Cheng, C. K., Permadi, R. B., & Feldt, R. (2011). Evaluation and measurement of software process improvement—a systematic literature review. IEEE Transactions on Software Engineering38(2), 398-424.
von Wangenheim, C. G., Hauck, J. C. R., Zoucas, A., Salviano, C. F., McCaffery, F., & Shull, F. (2010). Creating software process capability/maturity models. IEEE software27(4), 92-94.
Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human resource management review20(2), 115-131.
Wang, Z., & Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert systems with applications39(10), 8899-8908.