بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی درموفقیت بهبود نرم افزار: نقش میانجی اشتراک دانش و تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر

نوع مقاله: مطالعه موردی (تجربه نگاری)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

3 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

4 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

فرهنگ سازی و بهبود نرم افزارهای سازمان از عوامل مهم تأثیرگذار در بهبود فرایندهای سازمان است. سازمان ها به تجربه آموخته اند که بهبود فرایندهای سازمانی، به ویژه نرم افزارهای سازمانی، به مدیریت بهتر تغییرات سازمانی می انجامد و بر عملکرد سازمان تأثیری مثبت می گذارد. در پژوهش پیش رو، تأثیر اشتراک دانش در فرهنگ های گوناگون سازمانی، تأثیر اشتراک گذاری دانش در موفقیت فرایند ارتقای نرم افزار و چگونگی تأثیر حمایت مدیران در مسیر موفقیت بهبود نرم افزار بررسی می شود. این پژوهش از نظر هدف جزو تحقیقات توصیفی، پیمایشی و همبستگی است و به لحاظ تقسیم بندی بر مبنای نتیجه و کاربرد پژوهشی کاربردی به شمار می آید. برای بررسی تجربی الگوی این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS 25 و حداقل مربعات جزئی پی ال اس استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش دربردارندۀ 220 نفر از کارکنان ادارۀ گمرک بندرانزلی است که با فرمول مورگان 136 نمونه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی گروهی با به اشتراک گذاشتن دانش تأثیری قوی تر و بهتر از فرهنگ سلسله مراتبی در موفقیت پیاده سازی نرم افزار می گذارد. همچنین، فرهنگ گروهی و فرهنگ سلسله مراتبی با موفقیت بهبود نرم افزار ارتباط دارند و حمایت مدیران سازمان موفقیت پیاده سازی نرم افزار را تضمین می کند. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که به اشتراک گذاری دانش بهبود نرم افزار میانجی فرهنگ گروهی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان در موفقیت بهبود نرم افزار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Organizational Culture on the Success of Software Process Improvement: The Mediating Role of Knowledge Sharing and the Moderating Role of Top Management Support

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mehrali Hematinejad 2
  • Neda Ahmadpour 3
  • Meysam Masoudifar 4
1 Management, University of Guilan, Rasht, Iran
2 University of Guilan
3 Rahbord Shomal
4 University of Guilan
چکیده [English]

Building organizational culture and improving organizational software are among the essential factors that influence organizational processes' improvement. Organizations have learned from experience that improving organizational processes, especially organizational software, can lead to better management of organizational change and has a positive impact on organizational performance. The present study examined the impact of knowledge sharing in various organizational cultures, the success of the software upgrade process, and how managers support software improvement. It is a descriptive, survey, and correlation study in terms of purpose. In terms of classification based on the result and application, it is an applied research. For the experimental investigation of the research model, SPSS 25 statistical software, and PLS partial minimum squares were used. The study population includes 220 employees of Bandar Anzali Customs Office, and its statistical population is 136 people based on Morgan's formula. The results show that group organizational culture has a more robust and better effect than hierarchical culture in the success of software implementation. Besides, group culture and hierarchical culture have a connection with software improvement success and guarantee the support of the organization's managers and software implementation. It was found that sharing knowledge is the key to improving group culture mediation software and supporting senior managers in the success of software improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software Improvement Process
  • Organizational Culture
  • Knowledge sharing
  • Senior Management Support
  • Software Improvement Success