دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 33، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. دو پارک فنّاوری در شیراز: دو الگوواره متفاوت

صفحه 37-52

لیلا خزدوزی؛ سید سپهر قاضی نوری


4. تحلیل کارکردی محیط کسب و کار با استفاده از مفاهیم قرآنی

صفحه 101-116

سلمان آذری؛ رمضانعلی مروی؛ محمدعلی لسانی فشارکی


ترجمه

8. تأثیرگذاری پاورپوینت:چشم اندازی بصری به معناسازی در استراتژی

صفحه 117-142

زهرا دانیالی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است.