دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1399، صفحه 1-102 (فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است. ) 

مقاله ترویجی

5. در جستجوی بدیلی برای سیاست قرنطینه کامل: حکمرانی داده محور در مواجهه موثر با کوید-19

صفحه 59-73

عمادالدین پاینده؛ زهرا مجدی زاده؛ حسین میرزاپور