دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1399 (فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است. فایل اصل مقاله بعد از اتمام ویراستاری و صفحه آرایی منتشر خوهد شد. )