برآورد خسارت اقتصادی ناشی از اپیدمی بیماری کوید-19 در ایران: مد ل سازی هفت سناریو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

شیوع ویروس کرونا مسائل فراوانی را، در حوزۀ اقتصاد و حتی فراتر از آن، برای سیاست گذاران ایجاد کرده است. شمار مبتلایان به بیماری کوید-19 و میزان مرگ ومیر ناشی از آن در بین عوامل تولید و دیگر ذ ینفعان سازمان ها وحشت ایجاد کرده است. شیوع گستردۀ این بیماری و پیش بینی ناپذیر بودن آن، یافتن راهکار برای مشکلات پیش آمده را برای سیاست گذاران دشوار ساخته است. درحقیقت، شیوع کرونا نمونه ای کامل از بحرانی گسترده است؛ بحرانی که در آن رویدادها یا توالی آن ها در مقیاس هایی بزرگ رخ می دهد، سرعتی خیره کننده دارد و به عدم قطعیتی منجر می شود که بی نظمی ها را شدت می بخشد، احساس فقدان کنترل را به وجود می آورد و اختلال عاطفی در افراد ایجاد می کند. در این گزارش، با درنظرگرفتن شوک های این پاندمی (همه گیری جهانی) در اقتصاد، از مدل تعادل عمومی داده-ستانده برپایۀ جدول داخلی استفاده شده است تا کاهش ارزش افزودۀ تولیدی هر بخش از اقتصاد در هفت سناریو مد ل سازی شود. نتایج نشان می دهد که در اقتصاد ایران به بخش های هتل ها و رستوران ها، حمل ونقل و تولید مواد معدنی نفتی و شیمیایی و غیرفلزی بیشترین آسیب و به بخش های مدیریت عمومی، برق و ماشین آلات و پست و ارتباطات کمترین آسیب رسیده است. همچنین سه بخش هتل ها و رستوران ها، عمده فروشی ها و خرده فروشی ها بسیار وابسته به عملکرد حکمرانی است و اختلاف آسیب آن در دو سناریوی بدترین عملکرد و بهترین عملکرد بیشتر است. در مجموع، کاهش درآمد داخلی کشور براثر شیوع این بیماری بین 65/ 5 تا 63/ 6 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Impacts of COVID-19 on Iran Economy: Modelling Seven Scenarios

نویسندگان [English]

 • Seyed Reza Mirnezami 1
 • Sajad Rajabi 2
1 SPRI, Sharif University of Technology
2 PhD Student, Imam Sadiq University
چکیده [English]

The emergence of pandemics is generally seen as a shock to the economic system because its mode of entry into economic interactions and relationships is exogenous. Therefore it is essential to classify the channels of this phenomenon, and this section offers a brief description of those channels. Naturally, with mobility restrictions, the closure of many educational and non-educational institutions, the reduction of business hours, the supply of goods and services are reduced. Besides, the economy's final demand, including household, government, nonprofit organizations, demand for investment, and demand for corporate warehouses, is mostly that. The third axis of economic power is a marked reduction in imports due to limitations on its foreign operations. Exports will be affected by the disease, as will imports. The demand-driven Leontief model is often used to integrate shocks from imports and exports. The internal symmetric Input-Output table is used instead of the traditional Input-Output table, to integrate export and import into the design. The generalized partial hypothetical extraction model is often used to calculate supply and demand shocks by changing the final demand vector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Supply Shock
 • Demand Shock
 • Added Value
 • GDP
 • Albulescu, Claudiu. (2020). Coronavirus and financial volatility: 40 days of fasting and fear.
 • Albulescu, Claudiu. (2020). Coronavirus and oil price crash: A note.
 • Bouoiyour, Jamal & Selmi, Refk. (2020). Coronavirus Spreads and Bitcoin's 2020 Rally: Is There a Link? 10.13140/RG.2.2.16003.86561.
 • Claudiu Albulescu, 2020. "Do COVID-19 and crude oil prices drive the US economic policy uncertainty?" Papers 2003.07591, arXiv.org. https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2003.07591.html
 • Duan, Hongbo & Wang, Shouyang & Yang, Cuihong. (2020). Coronavirus-limit the short-term economic damage. Nature. 578. 10.1038/d41586-020-00522-6.
 • Duan, Hongbo & Wang, Showyang & Yang, Cuihong. (2020). Supplementary Information Coronavirus: limit short-term economic damage.
 • Evans, Olaniyi. (2020). Socio-economic impacts of novel coronavirus: The policy solutions.
 • Fetzer, Thiemo & Hensel, Lukas & Hermle, Johannes & Roth, Christopher. (2020). Perceptions of Coronavirus Mortality and Contagiousness Weaken Economic Sentiment.
 • Hale, Thomas, Sam Webster, Anna Petherick, Toby Phillips, and Beatriz Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government.
 • Mckibbin, Warwick & Fernando, Roshen. (2020). the economic impact of COVID-19.
 • Mckibbin, Warwick & Fernando, Roshen. (2020). the Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios.
 • Miller, Ronald E., and Peter D. Blair. Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge university press, 2009.‏
 • What Will be the Economic Impact of COVID-19? Rough Estimates of Disease Scenarios. (2020) 10.21034/sr.595.
 • Yue, Xiao-Guang & Shao, Xue-Feng & Li, Rita Yi Man & Crabbe, Michael & Mi, Lili & Hu, Siyan & Baker, Julien & Liang, Gang. (2020). Risk Management Analysis for Novel Coronavirus in Wuhan, China. 10.3390/jrfm13020022.
دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری با هدف داوری باز و شفاف (Open peer review (OPR)) نتایج داوری مقالات این شماره را در قسمت فایل های تکمیلی منتشر نموده است.
شهریور 1399
صفحه 7-19
 • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399