دوره و شماره: دوره 08، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1397، صفحه 1-172 (ویژه نامه سیستم های نوآوری)