نویسنده

استادیار مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

با توجه به اهمیت چشمگیر تعاملات منسجم و هم افزایی ارکان سه گانۀ دانشگاه- صنعت- دولت، در این پژوهش الگوهای توسعۀ ارتباطات این سه رکن، به عنوان هستۀ نوآوری در سیستم ملی نوآوری، بررسی شده است. بدین منظور، ضمن بررسی پژوهش های معتبر ملی و بین المللی، تلاش شده است که با پرداختن به مفاهیم اصلی و سیر تاریخی موضوع پژوهش زمینۀ آشنایی بیشتر پژوهشگران حوزۀ سیاست علم، فناوری و نوآوری با این مقولات فراهم شود. بر این اساس ابتدا گونه های مختلف مارپیچ سه جانبه، چهارجانبه، پنج و چندجانبه تبیین شده و علاوه بر معرفی پژوهش های شاخص از آستانۀ مباحث و ادبیات پژوهشی این حوزه گزارشی به دست داده شده است. ازآنجاکه در حوزۀ مطالعات تریپل هلیکس دو رویکرد کمّی و کیفی وجود دارد و با توجه به امکان انتشار بیشتر پژوهش های کمّی در مجلات معتبر بین المللی، بررسی کیفی این عرصه از زاویۀ الگوی تریپل هلیکس کمتر مدنظر قرار گرفته است؛ از همین رو، نظر به وجود منابع کافی برای یادگیری رویکردهای کمّی و محاسباتی این حوزه، در پژوهش حاضر بر توصیف پژوهش ها و مطالعات کیفی تمرکز شده و در پایان پیشنهادهایی برای پژوهشگران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An overview of the patterns of development of university, industry and government relations to promote innovation

نویسنده [English]

  • Hamidreza Zarghami