همپایی فناورانه بنگاه‌های شرق آسیا : روندها، موضوعات و برنامه‌های تحقیقاتی آینده

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله به مرور آخرین پژوهش های انجام شده در حوزۀ همپایی فناورانه در بنگاه های آسیای شرقی پرداخته ایم؛ موضوعی که اخیراً اهمیت وافری یافته است. بدین منظور، 76 مقالۀ چاپ شده در 17 نشریه را در بازۀ زمانی 23 ساله (1995-2017) با موضوع همپایی فناورانه در منطقۀ آسیای شرقی مرور کرده ایم که در محدودۀ پوشش رشته های دانشگاهی مدیریت راهبردی، تجارت بین الملل، کارآفرینی، مدیریت فناوری و نوآوری و اقتصاد بوده اند. بر اساس مرور نظام مند این پیشینۀ نظری، چارچوبی جامع برای این موضوع ارائه داده ایم. درنهایت، مهم ترین شکاف های پیشینۀ نظری را مشخص کرده و پیشنهادهایی در خصوص حوزه های تحقیقاتی آینده در زمینۀ همپایی فناورانۀ بنگاه های آسیایی ارائه کرده ایم.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.2.10.9

عنوان مقاله [English]

Technological Catch-up by East Asian Firms: Trends, Issues, and Future Research Agenda

نویسندگان [English]

  • Ali Khodayari 1
  • Mostafa Safdari Ranjbar 2
1 Faculty of management and accounting, college of Farabi, university of Tehran, Qom, Iran
2 PhD in Technology Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This paper reviews extant research on technological catch-up of East Asian firms, which has recently emerged as an important issue. We review 76 articles on technological catch-up in the East Asian context published in 17 journals over 23 years  (1995–2017), covering the academic disciplines of strategic management, international business, entrepreneurship, technology  and innovation management, and economics. Based on a systematic analysis of this literature, we develop an overarching  framework to this topic. We then identify the major gaps in the literature and suggest areas for future research on technological  catch-up of Asian firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Catch-up
  • Latecomer
  • Incumbent
  • East Asia
  • Leapfrogging
  • innovation
  • Imitation
  • Laggard