تأملی بر شکل گیری، توسعه و کاربرد مفهوم سیستم ملی نوآوری

نویسنده

استادیار دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مفهوم سیستم ملی نوآوری از سال 1988 به طور جدی وارد محافل آکادمیک شد و در دهۀ 1990 مورد توجه سیاست گذاران و محققان دانشگاهی قرار گرفت. با شروع قرن جدید، این مفهوم دچار تحولاتی شده که بررسی آن ها، به خصوص از منظر کشورهای درحال توسعه، هدف اصلی از نگارش این مقاله است. این پژوهش نشان می دهد که چگونه در دهۀ 1990 با تنوع مفهومی گسترده ای مواجه بودیم، ولی اکنون به سمت یک همگرایی مفهومی حرکت می کنیم که به صورت خاص مجدداً حول نگرش فریمن دربارۀ این مفهوم درحال شکل گیری است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.2.2.1

عنوان مقاله [English]

Application of Agent Based Modeling in the Analysis of Complex Social Systems: The methodology of Innovation Systems Analysis

نویسنده [English]

  • Ebrahim Souzanchi Kashani
چکیده [English]

The concept of the national system of innovation is developed at the end of 1980s and had grabbed considerable attention in the next decade, either from policy-makers or academicians. By the turn of the new century, it witnessed changes from different aspects, particularly by its applicability in the context of the developing countries. This paper shows how the diversity of views in 1990s is now transforming to a more convergent research program around the  original views of Freeman as a leading figure in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation System
  • Catching-up
  • Development