دوره و شماره: دوره 07، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهار 1396 (پرونده دانش بنیان) 
7. رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

صفحه 41-53

سعید کاظم پوریان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ سمانه عبدلی؛ مهسا مرادی