نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

شهر دانش بنیان از مفاهیم جدید در حوزۀ مدیریت شهری است که رویکردی توسعه ای دارد و هدف نهایی اش دستیابی به توسعۀ شهری پایدار و پیشرفت اقتصادی است. به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از فاکتورهای مؤثر در موقعیت این شهرها، تقویت سرمایۀ اجتماعی و گسترش سطح مشارکت فعال شهروندان در توسعۀ شهر است. سرمایۀ اجتماعی سبب جابه جایی منابع بالقوۀ سرمایه و کاهش فاصله میان جنبه های جامعه شناختی و اقتصادی می شود. اهمیت این بحث زمانی دوچندان می شود که با توجه به سابقۀ تمدنی کشور ایران، به رغم کمبود سرمایه های فیزیکی، از سطح انباشت سرمایۀ اجتماعی درخور توجهی بهره مند است. با وجود جامعیت مفهوم سرمایۀ اجتماعی، درمورد تأثیرگذاری آن در توسعۀ شهری دانش بنیان تحقیقات اندکی شده است که این امر ضرورت پژوهش در این حوزه را بیشتر نمایان می کند. پرسش عمدۀ این پژوهش این است که رابطۀ توسعۀ شهری دانش بنیان با سرمایۀ اجتماعی چگونه است؟ هدف این پژوهش بررسی و شناخت رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با ابعاد توسعۀ شهری دانش بنیان است. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای (اسنادی) به مرور توصیفی بر ادبیات موضوع و دو نمونۀ موردی موفق می پردازد و اهمیت رابطۀ مثبت و تأثیرگذار سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ شهری دانش بنیان را بررسی می کند. در این مطالعه، رابطۀ مثبت میان سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ شهری دانش بنیان تأیید می شود؛ درنتیجه سرمایۀ اجتماعی افزون بر اینکه در شاخص های اقتصادی، نهادی و فرهنگی توسعۀ دانش بنیان تأثیر می گذارد، خود نیز از راه ابزارهای توسعۀ دانش بنیان، مانند آموزش دانش محور سرمایۀ انسانی، گسترش فناوری و ارتباطات، پیدایش بسترها و زیرساخت های فرهنگی مناسب و کشف استعدادهای خلاق و جذب آن ها از توسعۀ دانش بنیان تأثیر می پذیرد و در تعاملی دوسویه و متقابل، سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ دانش بنیان قادرند زمینۀ لازم برای توسعۀ شهرها را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship Between Social capital And Knowledge-Based Urban Development

نویسنده [English]

  • Mohammad Vesali Azar Sharabiani

MSc. Student, Faculty of Management & Accounting, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

The city of knowledge-based is a new concept in the field of urban management and has a developmental approach which ultimate goal is to achieve urban sustainable development and economic progress. According to many experts, one of the factors affecting the location of these cities is to strengthen social capital and increase the level of active participation of citizens in urban development. Social capital cause to transport potential resources of capital and reduces the distance between sociological and economic aspects. The importance of this discuss is about to double, due to the history of the civilization of Iran, despite the lack of physical assets, it has a significant level of social capital accumulation. Despite the comprehensiveness of the concept of social capital, there is still few research on its impact on the knowledge-based urban development, which makes it more relevant research in this field. The major question of this research what is the relationship between knowledge -based urban development and social capital. The purpose of this research is to investigate and understand the relationship between social capital and the dimensions of knowledge-based urban development. by collecting information in documentary, descripting overview of the subject literature and two successful case studies to discovery importance of the positive and influential relationship of social capital with knowledge-based urban development. In this study, the positive relationship between social capital and knowledge-based urban development is confirmed. Also, the conclusion of research indicated that in addition to affecting the economic, institutional and cultural indicators of the knowledge-based development, itself is also through knowledge-based development tools such as knowledge-based education of human capital, the development of technology and communication, the creation of suitable cultural infrastructures and discoveries Creative talents and their attraction affect the knowledge-based development, and in a reciprocal and mutual interaction, social capital and knowledge-based urban development can provide the essential ground for the development of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Knowledge-Based Development
  • Urban Development
  • Knowledge-Based city