دوره و شماره: دوره 07، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1396، صفحه 1-77 

مطالعه موردی

4. بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی؛ مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری

صفحه 35-42

روح اله ابوجعفری؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ مجتبی نصراللهی نسب