بررسی وضعیت حکمرانی در بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشورهای جهان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری، پژوهشکدۀ سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

چکیده

در کشور ایران بخش آموزش حکمرانی منسجمی ندارد؛ زیرا تصدی امور مربوط به حوزه های آموزش عمومی، آموزش عالی و آموزش پزشکی به سه وزارتخانه واگذار شده است؛ درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین تفکیکی دیده نمی شود. همچنین در این کشورها نه فقط این حوزه ها ذیل یک وزارتخانه (وزارت آموزش) مدیریت می شوند، بلکه گاهی حوزه های دیگری نیز نظیر علوم، پژوهش، فرهنگ، ورزش، فناوری، توسعۀ منابع انسانی، کارآموزی، دین، و جوانان زیرنظر این وزارتخانه قرار دارند؛ بنابراین هدف از مطالعۀ کنونی بررسی این نکته است که وضعیت حکمرانی بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشور ما و دیگر کشورهای جهان (زیرنظام های بخش آموزش و ارتباط آن با سایر بخش ها) چگونه است. بدین منظور با روش تطبیقی، نظام آموزش در برخی از کشورهای جهان از منظر نظام ارتباطی آن بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که در بسیاری از این کشورها، بخش آموزش حکمرانی منسجمی داشت و با برخی دیگر از حوزه ها هم افزایی نیز داشت؛ درحالی که در کشور ما این چنین نیست. در پایان پیشنهادهایی درمورد بهره مندی کشور از مزایای حکمرانی یکپارچه در بخش آموزش و نیز از تجمیع حوزۀ آموزش با سایر حوزه های هم افزا ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1396.07.4.3.9

عنوان مقاله [English]

The Study of the Governance of the Education Sector in Terms of Its Communication System in Different Countries of the World

نویسنده [English]

  • Amir Rajaee
Hekmat Institute for Policy Research and Strategic Studies
چکیده [English]

In our country, education has no coherent governance. Because the affairs of the field of general education, higher education, and medical education are assigned to three different ministries/departments, while there is no such division in many countries of the world. In addition, in these countries not only these areas are managed by one ministry/department (ministry/department of education), but also other the affairs of areas such as science, research, culture, sports, technology, human resource development, internship, religion, and youth are managed by this single ministry (or department). Therefore, the purpose of the present study is to examine the state of governance of the education sector in terms of its communication system in our country and other countries of the world (the sub-system(s) of education and its relationship with other sectors). For this purpose, the comparative method of educational system in some countries of the world was examined from the perspective of its communication system. The results indicated that in many of these countries, the education sector has a coherent and co-ordinated governance with some other areas, while this is not the case in our country. At the end, some suggestions for the benefit of the country were presented with the benefits of integrated governance in the education sector as well as the integration of the field of education with other areas of cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Education Governance
  • Communication System of Education