شناسایی عوامل مؤثر در عملکرد زمانی توسعه محصول در قالب تحلیل سه شاخگی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری - پردیس فارابی دانشگاه تهران - قم - ایران

2 استادیار مجتمع فناوری های نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران - ایران

چکیده

یکی از عوامل اصلی در توسعۀ محصولات جدید، به ویژه محصولات نظامی و الکترونیکی، زمان دستیابی به این محصولات یا به عبارت ساده تر، زمان ایده تا محصول است. در این پژوهش محققان کوشیده اند از زوایای گوناگون این موضوع را بررسی کنند و هم زمان با بررسی نتایج چندین فعالیت پژوهشی در زمینۀ بهبود عملکرد زمانی در صنایع دفاعی، پیشنهادهای خود را براساس تجربیات صنعتی، مشاوره ای و دانشگاهی به صورت کاربردی ارائه کنند. ارائۀ الگو و دسته بندی جامعی که دربردارنده و پوشش دهندۀ مهم ترین عوامل مؤثر در عملکرد زمانی طرح های توسعۀ محصول جدید باشد و درعین حال، چالش های حوزه ای فعال از صنایع ایرانی را نیز درنظر داشته باشد و با زبان مشترک متخصصان صنعت ارائه شده باشد، مدیران و سیاست گذاران حوزه های توسعۀ محصول و فناوری را در عرصۀ تدوین راهبردها و برنامه های کاهش زمان دستیابی به محصول یاری می کند و چارچوب مناسبی را پیش روی آنان قرار می دهد. مطالعۀ حاضر به منظور دستیابی به چنین دسته بندی جامعی، با مطالعات کتابخانه ای، برگزاری پنل خبرگان و استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام داده شده است و مجموعه عوامل مؤثر در عملکرد زمانی محصولات در قالب سه شاخۀ زمینه ای، رفتاری و ساختاری، 9 تم (دسته) و بیش از 23 زیردسته ارائه شده اند. عناوین 9 تم بیان شده عبارت اند از: 1. عوامل محیط دور؛ 2. عوامل محیط نزدیک؛ 3. منابع انسانی؛ 4. مدیریت و رهبری؛ 5. مدیریت منابع؛ 6. معماری سازمانی؛ 7. استراتژی؛ 8. همکاری ها؛ 9. پروژه. در پایان نیز به جمع بندی، ارائۀ برخی کاربردهای مدیریتی و محدودیت های پژوهش حاضر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1396.07.1.9.9

عنوان مقاله [English]

Identification of factors affecting the time performance of product development in terms of the three ramifications

نویسندگان [English]

  • ali khodayari 1
  • Jafar Gheydar Kheljani 2
1 faculty of management and accounting, college of Farabi, university of Tehran, Qom, Iran
2 Assistant Professor - Malek Ashtar University Of Technology - Tehran - Iran
چکیده [English]

One of the key factors in the development of new products, especially electronic and military products is the development time of these products or simply the time between the idea and final product. In this research, authors have tried to explore the subject from different dimensions and concurrently with studying the results of several research projects in the context of improving the time performance in military industries, suggest their practical results on the basis of their industrial, consultancy and academic experiences. offering a model and comprehensive classification that fulfill the most important effective factors on time performance of product development projects and yet consider the challenges of an active industrial sector in Iran in a common language with industrialists, can guide managers and policy makers of the product and technology development field in the context of strategy formulation and planning for decreasing development time of products. the aim of this research was to achieve such a comprehensive classification and therefore by performing library studies, holding experts panel and finally using thematic analysis, the set of effective factors on product development time was subdivided to three ramifications (contextual, behavioral and structural), nine themes(far environmental factors, nearby environmental factors, human resources, management and leadership, resource management, enterprise architecture, strategy, cooperation and project) and more than 23 sub themes. Finally, to sum up, some managerial implications and limitations of this study and conclusions will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time performance of product development
  • Three ramification model
  • New Product Development
  • Innovation speed
  • Thematic analysis