مروری بر ابزارهای استراتژی منتشر شده در مجلات مهم، طی 25 سال اخیر

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

سیر تکامل دانش مدیریت استراتژیک نشان دهندۀ این است که پژوهش ها در این حوزه از مفاهیم ساده، مانند تدوین راهنمای عمل برای مدیران، به مفاهیم پیچیده و انتزاعی سوق یافته است و به تبع آن، ابزارهایش نیز متنوع تر شده است. هدف از تدوین این مقاله، که با رویکرد تألیف و ترجمه تهیه شده، بررسی ابزارهای استراتژی معرفی شده در مجلات بین المللی حوزۀ مدیریت استراتژیک است که طی 25سال اخیر منتشر شده اند. از این رو، به کمک مقالۀ ویورینن و همکارانش و بررسی برخی نتایج تحقیقات داخل کشور، مقالۀ حاضر به قصد مروری جامع در زمینۀ ابزارهای استراتژی تدوین شده است. محققان در مطالعۀ حاضر می کوشند به نیاز موجود در زمینۀ معرفی ابزارهای استراتژی، برای عملی کردن نظریه های مدیریت استراتژیک، پاسخ دهند؛ بنابراین نخست با نگاهی به مبانی مدیریت استراتژیک، به طبقه بندی ابزارهای استراتژی پرداخته می شود و سپس این ابزارها همراه با تحلیل جامع در قالب جدولی یک پارچه مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on strategy tools published in leading journals within the past 25 years

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • Shahin Rouhani rad 2
1 PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 MSc. of EMBA, Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

Evolution of the strategic management knowledge shows that researches in this field has shifted the focus from the simple concepts such as providing guidelines for managers to complicated concepts. Consequently its tools have become more diversified.The aim of this paper, which has been prepared with the compilation and translation approach, is to review the strategy tools published in international leading journals within the past 25 years. In this research has been attempted with translate an article (Vuorinen et al, 2017) and review some research results in Iran, provides a comprehensive overview of strategy tools. This paper aims to address the existing gap in defining the strategy tools for implementing the strategic management theories. First strategy tools will be classified according to strategic management basics, then a comprehensive analysis will be presented in table format.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • Strategy tool
  • Strategy process
  • Content of strategy performance