نمایه نویسندگان

ا

 • ابوجعفری، روح الله راهکارهایی برای ساماندهی نظام تامین مالی علم و فناوری در ایران [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 77-94]
 • ایزدخواه، محمد مهدی مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در اقتصاد رانتی [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 121-130]

پ

 • پوزش شیرازی، حسین مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در اقتصاد رانتی [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 121-130]

ت

 • تاج گردون، محمد قائم تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]

ح

 • حمیدی مطلق، روح الله ظهور اقتصاد تکاملی و تحول در رویکردهای سیاست گذاری فناوری و صنعتی [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 33-42]

خ

 • خواجه نایینی، علی نقش و کارکرد کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری عمومی (بررسی تجربة موردی آمریکا) [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 15-24]

ر

س

ش

 • شهریاری، حمیدرضا نقش و کارکرد کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری عمومی (بررسی تجربة موردی آمریکا) [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 15-24]

ص

 • صفری فارفار، رحیم تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]

ق

 • قاسمیان، سلیمان بررسی شاخص های اقتصاد دانش پایه در کشور سنگاپور [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 61-76]
 • قانعی راد، محمد امین گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 77-94]
 • قیومی، عباس تحقیقی در علل ناکامی نخستین تجربه های سیاستگذاری توسعه دانش و فناوری در ایران [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 95-110]

ک

 • کیامهر، مهدی نگاهی به عوامل فنی و غیرفنی در توضیح رشد سیستم های بزرگ فناوری [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 111-120]
 • کرمانشاه، علی نگاهی به عوامل فنی و غیرفنی در توضیح رشد سیستم های بزرگ فناوری [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 111-120]

م

 • مجیدپور، مهدی جذب و ذخیره سازی کربن، سیاستگذاری فناوری برای گذار به اقتصاد کم کربن؟ [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • ملکی، علی گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان و تحلیل نقش سیاست های علم، فناوری و صنعت-مشخصات اقتصادهای نفتی [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 43-60]

ن

 • ناصر بخت، جواد ظهور اقتصاد تکاملی و تحول در رویکردهای سیاست گذاری فناوری و صنعتی [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 33-42]

و

 • وزیری، جواد گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 77-94]

ه

 • همایون آریا، شاهین تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]