مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در اقتصاد رانتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سیاست گذاری عمومی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به طور کلی رانت به درآمدی اطلاق می شود که خارج از مسیر تلاش اقتصادی و بیشتر از طریق فروش مواهب طبیعی حاصل شود. این نوع درآمد ممکن است با خود مسائل و مشکلات ریز و درشتی را به دنبال آورد که کاهش بهره وری یکی از مهم ترین آنهاست. بهره وری به افزایش کمیت و کیفیت بازده مربوط می شود و امروزه در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته نقش بسزایی دارد. در این مقاله پس از نگاهی کوتاه به مفهوم رانت و آثار آن بر اقتصاد کشورها و ارتباط آن با بهره وری، با مفروض دانستن استفاده بانک های دولتی از رانت، عملکرد بخش بانکداری دولتی با بانکداری خصوصی از جنبه های مختلف مقایسه شده است. سپس براساس شاخص متوسط حجم سپرده جذب شده به ازای هر یک از کارکنان شعب، بهره وری در بانکداری دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه ای که براساس شاخص تعریف شده حاصل شد این است که بانک های خصوصی هم از بهره وری بالاتری برخوردارند و هم رشد بهره وری آن ها نسبت به بخش دولتی بیشتر است.

عنوان مقاله [English]

A comparative study of performance indicators between public and private banks in a rentier economy

نویسندگان [English]

  • Hussein Pozeshshirazi, 1
  • Mohamad Mahdi Izadkhah 2
چکیده [English]

The income that has been acquired mostly through selling natural resources, not economic activities, is called Renting. This kind of income has undesirable effects and consequences, such as low efficiency. Efficiency is about increasing quantity and quality of products and has an important role in economic growth and  development of developed countries. In this article, first, a short overview on the concept of renting and its effects on economy of countries and efficiency is illustrated. Then performance of public and private banks are compared in a case study, assuming that public banks have access to renting. the efficiency of banking operations in public and private banks are also considered using the x index. This comparative analysis reveals that private banks do better in terms of efficiency and efficiency growth.