بررسی شاخص های اقتصاد دانش پایه در کشور سنگاپور

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد-دانشگاه امام صادق

چکیده

سنگاپور یکی از کشورهای توسعه یافته جنوب شرقی آسیاست که اقتصاد آن نمونه ای از اقتصادهای دانش محور موفق در جهان به شمار می رود. منظور از عبارت اقتصاد دانش پایه در این مقاله، اقتصادی است که در آن کسب، انتشار، تولید و به کارگیری دانش، پیشرانه و هدایت کننده اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت، ایجاد اشتغال و درنتیجه تحقق توسعه اقتصادی پایدار است. در این بررسی، علاوه بر تبیین شاخص های تولید، کسب، انتشار و به کارگیری دانش در کشور سنگاپور، سعی شده است با استناد به گزارش های بانک جهانی و مطالعات انجام شده، وضعیت این کشور در برخی از شاخص ها مانند سهم R&D از GDP، سرانه محققان، سهم درآمد فروش مجوزها، حق الامتیازها از تولید ناخالص داخلی، با کشورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای OECD و ایران، مقایسه شود. سپس در خاتمه براساس یک شاخص ترکیبی، سطح دانش پایگی آمریکا، ژاپن کره جنوبی و کشورهای OECD و ایران با سنگاپور ارزیابی شده است.

عنوان مقاله [English]

The analysis of knowledge-based economy indices in Singapore

نویسنده [English]

  • Soleyman Ghasemian
چکیده [English]

Singapore is one of the south Asian developed countries and is successful sample of knowledge-based  economies in the world. In this paper, knowledge-based economy has been interpreted as an economy in which acquisition, creation, dissemination and application of knowledge is the driving force for the economic growth, making wealth and employment and consequently realizing sustainable economic development. This article defines the indices of acquisition, creation, dissemination and application of knowledge in Singapore, based on recent surveys of the world bank and other international studies. Furthermore, it aims to comparatively analyze the main indices like researchers in R&D (per million people), royalty and license fees, payments (current US$), share of R&D in GDP and etc. in USA, Japan, South Korea, OECD and Iran. Then, this paper, using these four indices, will rank the level of knowledge-based economy in the selected countries.