تحقیقی در علل ناکامی نخستین تجربه های سیاستگذاری توسعه دانش و فناوری در ایران

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف/مدیریت پژوهش شرکت ملی گاز ایران

چکیده

اختلاف سطح دانش و فناوری کشور ما با جوامع توسعه یافته مساله مهم اجتماعی است که در چند سال گذشته ذهن اندیشمندان و صاحب نظران کشور را به خود جلب کرده است. این مقاله با بررسی این مهم در یک دوره تاریخی سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که برای اخذ فناوری و رسیدن به تراز دانش و فناوری کشورهای پیشرفته حکومت چه سیاست هایی را در دوره تاریخی مذکور اتخاذ کرده و این تدابیر به چه سرانجامی رسیده است و چرا؟

عنوان مقاله [English]

Failure Analysis of the First Attempts in Science and Technology Policy Making in Iran: From the First Period of the Wars between Iran and Russia to the End of the Chancellery of Amir Kabir

نویسنده [English]

  • Abbas Qaumi
چکیده [English]

The differences in science and technology between our country and developed societies is an important issue that has drawn attention of many philosophers and experts. In this article by discussing this issue in a historic period, it is intended to answer this question: “In order to acquire technological development and achieving the scientific and technological level of developed countries, which policies have been made by the government, in that period, what was the results and why?”