راهکارهایی برای ساماندهی نظام تامین مالی علم و فناوری در ایران

نویسنده

دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری-دانشگاه تربیت مدرس/دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری

چکیده

نظام علم و فناوری در بستر هر جامعه ای از نظام های بنیادینی است که منشا تحولات بسیاری در سایر نظام های اجتماعی مانند اقتصاد و سیاست است. تعاملات مناسب بین این نظام ها باعث می شود تا جوامع هر چه بهتر بتوانند نیازها و اهداف خویش را تحقق بخشند. فضای متحول اقتصاد جهانی و نیاز به علم و فناوری برای دستیابی به رشد و استقلال موجب شده ضرورت طراحی یک رابطه مناسب بین نظام علم و فناوری و بخش مالی در اقتصاد هرچه بیشتر احساس شود. از شروع یک طرح فناورانه ناشی از یک ایده یا یک پژوهش خلاقانه تا رسیدن آن به مرحله درآمدزایی و رشد، نهادهای مالی نقش ویژه ای را ایفا می کنند. باتوجه به تقسیم بندی فعالیت هایی که در نظام علم و فناوری رخ می دهد دو مرحله اصلی را در این زمینه می توان شناسایی کرد که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند. حمایت ها و سیاست گذاری ها در هر کدام از این مراحل باید براساس شرایط خاص صورت گیرد. در این مقاله پس از بررسی انواه طرح نوآورانه، به بررسی توصیفی ارتباط نظام علم و فناوری با نظام مالی پرداخته شده و در نهایت برای رفع برخی موانع احتمالی و استفاده بهتر از منابع و نهادهای موجود، راهکارهای سیاستی مطرح شده است.

عنوان مقاله [English]

Solutions for Improvement of Financial System of Science and Technology in Iran

نویسنده [English]

  • Roohallah Aboojafari
چکیده [English]

Science and technology system in the context of any society is the fundamental systems that contributes many evolution to other social systems such as economics and politics. Appropriate interactions between these systems may cause to meet the needs and goals of the societies. Changing global economic environment and the need for science and technology to achieve development and independence has caused the need to design a proper relationship between science and technology system and financial sector in the economy. From the Beginning of the technological project based in idea or a creative research to achieve the income and growth financial institutions have the critical role. According to the Classification activity which have occurred in science and technology system tow stages could be identified. Any of those stages have the special features. Support and policy remark In each of these steps should be done based on their particular circumstances. In this paper, after analyzing the types of Innovative projects , a descriptive study conducted for relation between science and technology systems and the financial system. Ultimately to resolve some potential barriers and better use of resources and institutions, policy strategies has been proposed.